Online Certificates

เกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพมหานคร
ขอให้เจริญ สุขสวัสดิ์ ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานสืบไป

ค้นหา / พิมพ์เกียรติบัตร "ผู้เข้าอบรมฯ รุ่น ๑ "
ค้นหา / พิมพ์เกียรติบัตร "ผู้เข้าอบรมฯ รุ่น ๒ "
ค้นหา / พิมพ์เกียรติบัตร "คณะทำงานและวิทยากร "