งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์

ตรวจสอบข้อมูลการ "ลง/ไม่ลง" ทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

No ID ชื่อ-นามสกุล-ชั้น/ห้อง-เลขที่
สถานที่ร่วมกิจกรรม
คุณครูที่ปรึกษา ชุมนุมที่ลงทะเบียนแล้ว
1 27969 ชโณทัย พลศักดิ์-ม.1/1No.1 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
2 27970 ชาญณรงค์ วงษ์ชนะ-ม.1/1No.2 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
3 27971 ตะวัน ไหรักษา-ม.1/1No.3 ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
4 27972 ทรงพล เมืองพวน-ม.1/1No.4 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
5 27973 ธนวันต์ พืชศรี-ม.1/1No.5 ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร คณิตพิชิตโอเน็ต
6 27974 ธวัช โพธิ์ศรี-ม.1/1No.6 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
7 27975 ธันวา แก้วรักษา-ม.1/1No.7 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
8 27976 ธีร์ธวัช สายที-ม.1/1No.8 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
9 27977 พัทธพล สีภา-ม.1/1No.9 ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
10 27978 วชิรวิทญ์ บัวงาม-ม.1/1No.10 ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
11 27979 วีรภัทร คำศรี-ม.1/1No.11 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
12 27980 ศุวกร เขียวทอง-ม.1/1No.12 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
13 27981 สันติ สีหาบุตร-ม.1/1No.13 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
14 27982 สุธินันท์ มีพร-ม.1/1No.14 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
15 27983 อติรุจ เงานอ-ม.1/1No.15 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
16 27984 อนุชิต ธรรมลิขิต-ม.1/1No.16 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
17 27985 อริย์ธัช สิงห์งาม-ม.1/1No.17 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
18 27986 กมลดา ไกยชาติ-ม.1/1No.18 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
19 27987 กัญญารัตน์ จันทวี-ม.1/1No.19 ห้อง 232 อ.สวลี บุญมูล จิตอาสา
20 27988 จินตพร บุญเอนก-ม.1/1No.20 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
21 27989 ญาตาวี ดีมงคล-ม.1/1No.21 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
22 27990 ธีราภรณ์ แก้วพร้อม-ม.1/1No.22 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
23 27991 ปรณัญญา เบ้าคำ-ม.1/1No.23 ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร คณิตพิชิตโอเน็ต
24 27992 ปริชญา เชื้อเคน-ม.1/1No.24 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
25 27993 พริริสา ผาอินทร์-ม.1/1No.25 ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร คณิตพิชิตโอเน็ต
26 27994 พัชรีภรณ์ สิงห์ซอม-ม.1/1No.26 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
27 27995 พิมลพรรณ สายสิม-ม.1/1No.27 ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร คณิตพิชิตโอเน็ต
28 27996 ไพลิน ภูดวงจิตร-ม.1/1No.28 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
29 27997 รจนา บัวเงิน-ม.1/1No.29 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
30 27998 รุ่งทิวา เครือบุตร-ม.1/1No.30 ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร คณิตพิชิตโอเน็ต
31 27999 ลลิตา อุปเทห์-ม.1/1No.31 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
32 28000 วิภาภรณ์ มีศรี-ม.1/1No.32 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
33 28001 วีรดา สนิท-ม.1/1No.33 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
34 28002 ศศิธร มณีวงค์-ม.1/1No.34 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
35 28003 สิริกัญญา สายศรี-ม.1/1No.35 ห้อง 126 อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาพาสนุก
36 28004 สุพรรษา จูแจ่ม-ม.1/1No.36 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
37 28005 อริสา แดงเกลี้ยง-ม.1/1No.37 ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร คณิตพิชิตโอเน็ต
38 28006 กฤษกร บุญลา-ม.1/2No.1 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
39 28007 เกียรติศักด์ วงษ์ไชยา-ม.1/2No.2 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
40 28008 ขวัญชัย วรรณเวช-ม.1/2No.3 ห้องธนาคารโรงเรียน อ.รัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
41 28009 จาตุรนต์ นามสุวรรณ-ม.1/2No.4 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
42 28010 เจษฎา จำปาหอม-ม.1/2No.5 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
43 28011 ณัฐพงษ์ พรหมรางกูล-ม.1/2No.6 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
44 28012 ดนุเดช แก้วทชาติ-ม.1/2No.7 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
45 28013 ตฤณชาติ นันท์ภักดิ์-ม.1/2No.8 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
46 28014 ธนวิทย์ พวงพลอย-ม.1/2No.9 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
47 28015 ธนายุต พัทธศรีมา-ม.1/2No.10 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
48 28016 นพรัตน์ ไกรอุดม-ม.1/2No.11 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
49 28017 ปิยะพนธ์ แสวงพันธ์-ม.1/2No.12 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
50 28018 พัชรพล คำเพราะ-ม.1/2No.13 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
51 28019 วรชัย ศรีแก้ว-ม.1/2No.14 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
52 28020 ศุภกิตติ์ มิสคาน-ม.1/2No.15 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
53 28021 สุริยะ พากเพียร-ม.1/2No.16 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
54 28022 อัครศิลป์ รัตนวงค์-ม.1/2No.17 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
55 28023 กัณฐิกา พงษ์อ่อน-ม.1/2No.18 ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง ท่องโลกทันเหตุการณ์
56 28024 เกวลิน แย้มพุฒ-ม.1/2No.19 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
57 28025 จินตนา ทาระ-ม.1/2No.20 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน อ.จันทร์ทิวา อบทอง ทูบีนัมเบอร์วัน
58 28026 จิราภรณ์ หมื่นสุข-ม.1/2No.21 ห้อง 413 อ.สมรักษ์ เพชรผา เรารักสนุนไพรไทย
59 28027 ชฎาภรณ์ บุตรกันหา-ม.1/2No.22 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
60 28028 ชีวรัตน์ ยานแก้ว-ม.1/2No.23 ห้อง 226 อ.จารุพร แก้วลา คณิตศิลป์สร้างสรรค์
61 28029 ฐิตาภรณ์ ไกรษี-ม.1/2No.24 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
62 28030 ทานตะวัน สีส่วน-ม.1/2No.25 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน อ.จันทร์ทิวา อบทอง ทูบีนัมเบอร์วัน
63 28031 ธาราทิพย์ ชราศรี-ม.1/2No.26 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
64 28032 นิศารัตน์ สาแก้ว-ม.1/2No.27 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
65 28033 ปัฐมาวดี อินทพันธ์-ม.1/2No.28 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
66 28034 พิมลรัตน์ จวงจันทร์-ม.1/2No.29 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
67 28035 ภัทรนันต์ ยืนยาว-ม.1/2No.30 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
68 28036 ภัทราพร คำแคว้น-ม.1/2No.31 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
69 28037 ยลรดี พงษ์พรม-ม.1/2No.32 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
70 28038 วิจิตรา อ่อนจันทร์-ม.1/2No.33 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
71 28039 สิริยากรณ์ แก้วเนตร-ม.1/2No.34 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
72 28040 สิวพร บุญสงค์-ม.1/2No.35 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
73 28041 สุชีราภรณ์ คำชาลี-ม.1/2No.36 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
74 28042 สุวนิตย์ บุญสมยา-ม.1/2No.37 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
75 28043 อรทัย คำภูเงิน-ม.1/2No.38 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
76 28044 กัณวพงษ์ สุขอ้วน-ม.1/3No.1 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
77 28045 กีรติ แก้วอาษา-ม.1/3No.2 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
78 28046 คมกฤษ ศรีสมัย-ม.1/3No.3 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
79 28047 จีรศักดิ์ โพธิกุล-ม.1/3No.4 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
80 28048 ไชยวัฒน์ ไชยวงค์-ม.1/3No.5 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
81 28049 ณัฐภัทร แก้วลา-ม.1/3No.6 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
82 28050 ต้นกล้า แก้ววงษา-ม.1/3No.7 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
83 28051 ถิวายุ สุขอ้วน-ม.1/3No.8 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
84 28052 ธนากร สายเสน-ม.1/3No.9 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
85 28053 ธนิสร บิดร-ม.1/3No.10 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
86 28054 ธีรพล พลศักดิ์ศรี-ม.1/3No.11 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
87 28055 ปฏิภาณ ศรปัญญา-ม.1/3No.12 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
88 28056 ปิยะภัทร สีแสง-ม.1/3No.13 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
89 28057 พีรพัฒน์ แสนคำ-ม.1/3No.14 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
90 28058 ศุภกิตติ์ มงคลโคตร-ม.1/3No.15 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
91 28059 ศุภารมณ์ บุญเฟื่อง-ม.1/3No.16 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
92 28060 สิรวิชญ์ ผลเกิด-ม.1/3No.17 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
93 28061 กมลวรรณ ผิวนวล-ม.1/3No.18 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
94 28062 กรกนก จินโจ-ม.1/3No.19 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
95 28064 กิตติกาญณ์ วงศ์ใหญ่-ม.1/3No.20 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
96 28063 เกศรินทร์ พงษ์อ่อน-ม.1/3No.21 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
97 28065 ชรินรัตน์ ชมภูพื้น-ม.1/3No.22 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
98 28066 ทอฝัน ยบุญมาพันธ์-ม.1/3No.23 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
99 28067 เนตรนารี นันทะบุตร-ม.1/3No.24 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
100 28068 บัณฑิตา อุดทุม-ม.1/3No.25 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
101 28069 พิมพ์ชนก วรเลิศ-ม.1/3No.26 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
102 28070 มาริสา วงษ์บุตรดี-ม.1/3No.27 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
103 28071 ยุพารัตน์ พงษ์อ่อน-ม.1/3No.28 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
104 28072 รวรรณการต์ เม้าทุ่ง-ม.1/3No.29 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
105 28073 วรานุช สูงสุข-ม.1/3No.30 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
106 28074 วลัญช์ดา พลเสนา-ม.1/3No.31 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
107 28075 ศิริลักษณ์ บุญรินทร์-ม.1/3No.32 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
108 28076 สวรรยา บุญจันทร์-ม.1/3No.33 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
109 28077 สุพิชญา ภูพันนา-ม.1/3No.34 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
110 28078 สุภาพร พละศักดิ์-ม.1/3No.35 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
111 28079 สุวพัชร บาลไธสง-ม.1/3No.36 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
112 28080 อรนุช ศรียา-ม.1/3No.37 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
113 28081 อารียา จำปาเรือง-ม.1/3No.38 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
114 28082 กฤาฎากรณ์ ทองรินทร์-ม.1/4No.1 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
115 28083 คณากร พละศักดิ์-ม.1/4No.2 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
116 28084 จักรพรรดิ เทพอาษา-ม.1/4No.3 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
117 28085 ชนม์ชนก ทองสุ-ม.1/4No.4 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
118 28086 ณรงค์ศักดิ์ สุขกันตะ-ม.1/4No.5 ห้อง 126 อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาพาสนุก
119 28087 ณัฐวรรธน์ พนม-ม.1/4No.6 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
120 28088 ธนกร ด้วงสังข์-ม.1/4No.7 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.นฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
121 28089 ธีรดนย์ ไม้ดัด-ม.1/4No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
122 28090 ธีรัญจกรณ์ ศรีเสริม-ม.1/4No.9 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
123 28091 นิรวิทธ์ พันธ์ขาว-ม.1/4No.10 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
124 28092 ปวริศว์ พิมพ์พันธ์-ม.1/4No.11 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
125 28093 ปุณยเทพ ศรีจันทร์-ม.1/4No.12 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
126 28094 วัฏชรกรณ์ แสวงพันธ์-ม.1/4No.13 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
127 28095 วุฒิพงษ์ วงศ์เสน่ห์-ม.1/4No.14 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
128 28096 อภิรัชย์ ไกรษี-ม.1/4No.15 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
129 28097 อภิวิชญ์ สีหาบุตร-ม.1/4No.16 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
130 28098 อัครพงษ์ สายลาด-ม.1/4No.17 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
131 28099 จริยา จันทร์ดวงศรี-ม.1/4No.18 ห้อง 426 อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์
132 28100 จิรัชญา ทวีเนตร-ม.1/4No.19 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
133 28101 ชวกร ชิณวงษ์-ม.1/4No.20 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
134 28102 ฑิฆัมพร พิลา-ม.1/4No.21 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
135 28103 ณัฐฑริกา บุคำ-ม.1/4No.22 ห้อง 232 อ.สวลี บุญมูล จิตอาสา
136 28104 ณัฐวรรณ อำไพพิษ-ม.1/4No.23 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
137 28105 ธิดารักษ์ พันธ์เลิศ-ม.1/4No.24 ห้อง 232 อ.สวลี บุญมูล จิตอาสา
138 28107 พรนภา สืบสิมมา-ม.1/4No.25 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
139 28108 พัชมณ สายเสน-ม.1/4No.26 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
140 28109 พัธสีมา แก้วคำไสย์-ม.1/4No.27 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
141 28110 วรัญญา ศิรินัย-ม.1/4No.28 ห้อง 232 อ.สวลี บุญมูล จิตอาสา
142 28111 วริศรา สักกุณี-ม.1/4No.29 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
143 28112 ศุพิชชา เขียวเขว้า-ม.1/4No.30 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
144 28113 สุจิตตรา เถาว์ทุมมา-ม.1/4No.31 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน อ.จันทร์ทิวา อบทอง ทูบีนัมเบอร์วัน
145 28114 สุชาดา ไชยสาร-ม.1/4No.32 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
146 28115 สุนิสา พักตรรัมย์-ม.1/4No.33 ห้อง 412 อ.ศักดนัย สืบเสน เพื่อนช่วยเพื่อน
147 28116 สุพรรษา พืชศรี-ม.1/4No.34 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
148 28117 อลิษา ทองอ่อน-ม.1/4No.35 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
149 28118 อารีญาภรณ์ สอนอาจ-ม.1/4No.36 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน อ.จันทร์ทิวา อบทอง ทูบีนัมเบอร์วัน
150 28119 ไอรดา บุบฝาสิงห์-ม.1/4No.37 ห้อง 412 อ.ศักดนัย สืบเสน เพื่อนช่วยเพื่อน
151 28120 จิรัฐพงศ์ โพธิ์ภา-ม.1/5No.1 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
152 28122 เชาวลิต พร้อมพรม-ม.1/5No.2 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
153 28123 ณัฐภูมิ หารคำ-ม.1/5No.3 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
154 28124 ณัฐวุฒิ สร้อยศรี-ม.1/5No.4 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
155 28125 ธนวรรธน์ ยุภา-ม.1/5No.5 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
156 28126 ธนวัฒน์ นนทา-ม.1/5No.6 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
157 28127 ธนวัฒน์ ศรเพชร-ม.1/5No.7 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
158 28128 ธนากร โสลุน-ม.1/5No.8 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
159 28129 ธีรภัทร สายพินิจ-ม.1/5No.9 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
160 28130 ธีรวุฒิ มังษา-ม.1/5No.10 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
161 28131 นันทวุฒิ คงโคตร-ม.1/5No.11 ห้อง 126 อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาพาสนุก
162 28132 พลภัทร ทองลือ-ม.1/5No.12 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
163 28133 ภูธเนศ คูหา-ม.1/5No.13 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
164 28134 วิชยุตม์ วิจักขณ์เศรณี-ม.1/5No.14 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
165 28135 อดิศักดิ์ สหัสจันทร์-ม.1/5No.15 ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
166 28136 อนุชา ทาสา-ม.1/5No.16 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
167 28137 กชกร นาสาธร-ม.1/5No.17 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
168 28138 กนกอร ภูทองเงิน-ม.1/5No.18 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
169 28139 กมลพร ไกรษี-ม.1/5No.19 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
170 28140 จิราพร ศรีรักษา-ม.1/5No.20 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
171 28141 ชนิสรา พวงพันธ์-ม.1/5No.21 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
172 28142 ชรินทิพย์ มุขขันธ์-ม.1/5No.22 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
173 28121 ช่อฟ้า การุณ-ม.1/5No.23 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
174 28143 ณัฐธิชา เหล็กเพชร-ม.1/5No.24 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
175 28144 นภสร อารีย์-ม.1/5No.25 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
176 28145 นันทิดา ด้วงวงษ์-ม.1/5No.26 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
177 28146 ปนัดดา สาทร-ม.1/5No.27 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
178 28147 ปริฉัตร มีอำนาจ-ม.1/5No.28 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
179 28148 พจมาน อัมภรัตน์-ม.1/5No.29 ห้อง 126 อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาพาสนุก
180 28149 พัชราภรณ์ ม่วงทา-ม.1/5No.30 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
181 28150 รวิสรา อัมภรัตน์-ม.1/5No.31 ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร คณิตพิชิตโอเน็ต
182 28151 วรรณวิสา โสวรรณะ-ม.1/5No.32 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
183 28152 วรินท์นิดา ศรประจักร์ชัย-ม.1/5No.33 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
184 28153 วริศรา พนารักษ์-ม.1/5No.34 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
185 28154 สายธาร พิมพ์เกษ-ม.1/5No.35 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
186 28155 สุภาพร สืบสิมมา-ม.1/5No.36 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
187 28156 อนุสสรา ทวีชัย-ม.1/5No.37 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
188 28157 อาทิตยา โพธิ์ขาว-ม.1/5No.38 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
189 28158 กฤษฏากร วงษาชัย-ม.1/6No.1 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
190 28159 กิตติพัฒน์ คำอุดม-ม.1/6No.2 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
191 28160 คงฤทธิ์ เหมือนมาตย์-ม.1/6No.3 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
192 28161 ณรงค์ศักดิ์ ทัดเทียม-ม.1/6No.4 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
193 28162 ณัฐถกรณ์ บุญเจือ-ม.1/6No.5 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
194 28163 ต่อศักดิ์ หมายชัย-ม.1/6No.6 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
195 28164 ธนกฤต ศรีรักษา-ม.1/6No.7 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
196 28165 ธนพล วงศ์ชนะ-ม.1/6No.8 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
197 28167 นวพล พรมสิทธิ์-ม.1/6No.9 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
198 28168 พีรวิชญ์ พละศักดิ์-ม.1/6No.10 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
199 28169 ภัทรพล พิมพ์สมาน-ม.1/6No.11 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
200 28170 ภานุวิชญ์ มณีวรรณ-ม.1/6No.12 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
201 28171 ภูพิพัฒน์ ภูติยา-ม.1/6No.13 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
202 28172 ภูศนะ อินพูลโสม-ม.1/6No.14 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
203 28173 รัชชานนท์ ชนะสิงห์-ม.1/6No.15 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
204 28174 วัชรากรณ์ นามวงศ์ที-ม.1/6No.16 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
205 28175 อรรถพล แก้วสว่าง-ม.1/6No.17 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
206 28176 กิตติยาพร วงค์วรรณา-ม.1/6No.18 ห้อง 125 อ.อุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
207 28177 จรัญญา พงษ์ทอง-ม.1/6No.19 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
208 28178 จันทร์จิรา แสงอรุณ-ม.1/6No.20 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
209 28179 จิตรกัญญา กัลยา-ม.1/6No.21 ห้อง 125 อ.อุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
210 28180 จุฑามาศ อัมภรัตน์-ม.1/6No.22 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
211 28181 ชนนิกานต์ พนม-ม.1/6No.23 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
212 28182 ชินีวรรณ ศรีใส-ม.1/6No.24 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
213 28183 ชุติมา ศรีไชยา-ม.1/6No.25 ห้อง 125 อ.อุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
214 28184 ณญาดา บุญถนอม-ม.1/6No.26 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
215 28185 ธวัลรัตน์ นัยเนตร-ม.1/6No.27 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
216 28186 ธิคัมพร วงษ์แดง-ม.1/6No.28 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
217 28166 นันท์นภัส จิตวิสุทธิ์-ม.1/6No.29 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
218 28187 นันทัชพร สุขประเสริฐ-ม.1/6No.30 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
219 28188 นิติยา ทัพซ้าย-ม.1/6No.31 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
220 28189 ปริยชนก โสภาจันทร์-ม.1/6No.32 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
221 28190 ปริยากร นามวงศ์-ม.1/6No.33 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
222 28191 พรนภัส ศรีเสริม-ม.1/6No.34 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
223 28192 พิมพ์ชนก หม่องคำหมื่น-ม.1/6No.35 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
224 28193 ศุภลักษณ์ สู่สุข-ม.1/6No.36 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
225 28194 สมฤดี แสวงพันธ์-ม.1/6No.37 ห้อง 125 อ.อุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
226 28195 สรัญญา เหรียญทอง-ม.1/6No.38 ห้อง 125 อ.อุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
227 28196 สุชัญญา แปงแสง-ม.1/6No.39 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
228 28197 หิรัญญา คำบาล-ม.1/6No.40 ห้อง 125 อ.อุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
229 28198 กฤษดา คำผา-ม.1/7No.1 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
230 28199 กิตติธาดา ปลื้มกมล-ม.1/7No.2 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
231 28200 โกศล ศรีหาบุตร-ม.1/7No.3 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
232 28201 ชัยมงคล ธรรมแก้ว-ม.1/7No.4 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
233 28202 ณัฐศักดิ์ ทาทอง-ม.1/7No.5 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
234 28203 ตะวัน จันทร์แจ้ง-ม.1/7No.6 ห้องสมุด อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
235 28204 ทัยธนา ภาคะ-ม.1/7No.7 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
236 28205 ธนกฤต พาชื่น-ม.1/7No.8 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
237 28206 ธนธรณ์ สอนไชยา-ม.1/7No.9 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
238 28207 ธนภัทร ทองสุ-ม.1/7No.10 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
239 28208 ธนวัฒน์ นามโสภา-ม.1/7No.11 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
240 28209 ธีรนันท์ บุตราช-ม.1/7No.12 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
241 28210 ธีรภัทร คำโสภา-ม.1/7No.13 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
242 28211 ปรีชา พัดทาบ-ม.1/7No.14 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
243 28212 สุธรรม สายโสม-ม.1/7No.15 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
244 28213 อทิวราห์ สองพล-ม.1/7No.16 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
245 28214 อภิเดช ดวงปัญญา-ม.1/7No.17 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
246 28215 อภิรักษ์ ศรปัญญา-ม.1/7No.18 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
247 28216 กฤษดาพร ปักปิ่น-ม.1/7No.19 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
248 28217 กัญญาณัฐ บัวคำศรี-ม.1/7No.20 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
249 28218 กัญญาภัค เขียวอ่อน-ม.1/7No.21 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
250 28219 จริยา สุวรรณดี-ม.1/7No.22 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
251 28220 จิรัชยา ศิริบูรณ์-ม.1/7No.23 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
252 28221 จิราภา จูแจ่ม-ม.1/7No.24 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
253 28222 ชญาณี ศรีสมัย-ม.1/7No.25 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
254 28223 ชไมพร จาบกระโทก-ม.1/7No.26 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
255 28224 ชุติมณฑน์ ทองราช-ม.1/7No.27 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
256 28225 ปวรา ปัดภัย-ม.1/7No.28 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
257 28226 ปาลิตา แสงจันทร์-ม.1/7No.29 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
258 28227 พฤกษา แขวงเมือง-ม.1/7No.30 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
259 28228 มยุรี แก้วพวง-ม.1/7No.31 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
260 28229 ลักษิกา วงศ์ใหญ่-ม.1/7No.32 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
261 28230 วรัทยา พันธ์วิไล-ม.1/7No.33 ห้องสมุด อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
262 28231 ศศิธร ศรีบุญ-ม.1/7No.34 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
263 28232 สุภาลาศ โพธิ์ขาว-ม.1/7No.35 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
264 28233 สุวิดา วิชาราช-ม.1/7No.36 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
265 28234 เสาวภา พากเพียร-ม.1/7No.37 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
266 28235 อริศรา งามศิริ-ม.1/7No.38 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
267 28236 อาทิตยา สืบสิมมา-ม.1/7No.39 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
268 28237 กริชเพชร วรรณเวช-ม.1/8No.1 ห้องธนาคารโรงเรียน อ.รัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
269 28238 กีรภัทร บุญใหญ่-ม.1/8No.2 ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
270 28239 จักรภัทร สุขอ้วน-ม.1/8No.3 ห้อง 226 อ.จารุพร แก้วลา คณิตศิลป์สร้างสรรค์
271 28240 ชนะชัย ไชยภักดี-ม.1/8No.4 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
272 28241 ณรงค์เดช ชาวบ้านเกาะ-ม.1/8No.5 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
273 28242 ณัฐวัฒน์ สืบสะอาด-ม.1/8No.6 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
274 28243 ธวัชชัย สรรพศรี-ม.1/8No.7 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
275 28244 นภัสรพี สุวรรณพรรณ-ม.1/8No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
276 28245 พชร รักงาม-ม.1/8No.9 ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
277 28246 พิชญุตม์ บัวจูม-ม.1/8No.10 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
278 28247 ภานุพงษ์ คันทะจันทร์-ม.1/8No.11 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
279 28248 วีรพล สีส่วน-ม.1/8No.12 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
280 28249 ศิวะณัฐ แซ่แต้-ม.1/8No.13 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
281 28250 สิรภัทร ชนะกุล-ม.1/8No.14 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
282 28251 สิรวิชญ์ เขียวอ่อน-ม.1/8No.15 ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
283 28252 อนันตสิน พากเพียร-ม.1/8No.16 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
284 28253 อมรเทพ จันทร์เพ็ง-ม.1/8No.17 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
285 28254 กัญพัชร มาพงษ์-ม.1/8No.18 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
286 28255 กัลยา จุลเหลา-ม.1/8No.19 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
287 28256 กุลณัฐ ฤกษ์สว่าง-ม.1/8No.20 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
288 28257 จิรภัทร ดาราช-ม.1/8No.21 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
289 28258 ญานภา สะตะ-ม.1/8No.22 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
290 28259 ณัชชา ศรีวงษ์-ม.1/8No.23 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
291 28260 ธนภรณ์ สายอุทา-ม.1/8No.24 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
292 28261 ธีระญา หอมสมบัติ-ม.1/8No.25 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
293 28262 เบญจมาศ บัวลา-ม.1/8No.26 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
294 28263 ภัคจิรา พิลาเป-ม.1/8No.27 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน อ.จันทร์ทิวา อบทอง ทูบีนัมเบอร์วัน
295 28264 วนิดา โคตะสา-ม.1/8No.28 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน อ.จันทร์ทิวา อบทอง ทูบีนัมเบอร์วัน
296 28265 วรัญญา พูลทา-ม.1/8No.29 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
297 28266 วราพร พิมพา-ม.1/8No.30 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
298 28267 วราภรณ์ นามเสาร์-ม.1/8No.31 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
299 28268 วิริยา พิมเกษ-ม.1/8No.32 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
300 28269 ศศิกานต์ จิรานุวัฒน์-ม.1/8No.33 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
301 28270 ศิรประภา เจริญสุข-ม.1/8No.34 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
302 28271 สุวิมลรัตน์ แสงคำ-ม.1/8No.35 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
303 28272 อริศรา ศรีสำอางค์-ม.1/8No.36 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
304 28273 อุมาพร พันธจักร-ม.1/8No.37 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
305 28274 กรวิชญ์ นามมุงคุณ-ม.1/9No.1 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
306 28275 กฤติพงศ์ ทองมาก-ม.1/9No.2 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
307 28276 กิตติพล บุญเชิญ-ม.1/9No.3 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
308 28277 ธนวัฒน์ วราพุฒ-ม.1/9No.4 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
309 28278 ธนัทเทพ อินตะมะ-ม.1/9No.5 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
310 28279 ธนาเทพ กาหลง-ม.1/9No.6 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
311 28280 ธันวา ภูมะณีย์-ม.1/9No.7 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
312 28281 ธีรโชติ เงานอ-ม.1/9No.8 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
313 28282 ธีรเนศ เกิดเปี่ยม-ม.1/9No.9 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
314 28283 ปกรณ์ แก้วพวง-ม.1/9No.10 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
315 28284 ปฏิยุทธ์ สายบุตร-ม.1/9No.11 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
316 28285 ปิยะวัฒน์ ผูกมั่น-ม.1/9No.12 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
317 28503 ภัทรดนัย โพธิ์พรม-ม.1/9No.13 ห้องสมุด อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
318 28286 เรืองศักดิ์ คำสด-ม.1/9No.14 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
319 28287 วุฒิพร ประชาสุ-ม.1/9No.15 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
320 28288 สรธร ดีงาม-ม.1/9No.16 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
321 28289 สรรติพงศ์ สีดา-ม.1/9No.17 ห้องสมุด อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
322 28290 อดิศักดิ์ ทัดเทียม-ม.1/9No.18 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
323 28291 อานนท์ เขียนเขว้า-ม.1/9No.19 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
324 28292 กานต์ธิดา บุรีวงค์-ม.1/9No.20 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
325 28293 กานต์มณี พิลาสุข-ม.1/9No.21 ใต้อาคาร 5 อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทย
326 28294 กิ่งกมล เกษี-ม.1/9No.22 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
327 28295 จิราภา วันตา-ม.1/9No.23 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน อ.จันทร์ทิวา อบทอง ทูบีนัมเบอร์วัน
328 28296 ฉัตรติญา ยันตะพันธ์-ม.1/9No.24 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน อ.จันทร์ทิวา อบทอง ทูบีนัมเบอร์วัน
329 28297 ชนิดา เจริญสมบัติ-ม.1/9No.25 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน อ.จันทร์ทิวา อบทอง ทูบีนัมเบอร์วัน
330 28298 ชุติกาญจน์ นันทา-ม.1/9No.26 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
331 28299 ณัฐชานันท์ เสียงเพราะ-ม.1/9No.27 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
332 28300 ทิพวัลย์ เกษแก้ว-ม.1/9No.28 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
333 28301 เบญญาภา วิไล-ม.1/9No.29 ใต้อาคาร 5 อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทย
334 28302 ปิ่นกมล เภาร์โต-ม.1/9No.30 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
335 28303 พิกุลแก้ว พละศักดิ์-ม.1/9No.31 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
336 28304 เพ็ญพิชชาดา สืบสิมมา-ม.1/9No.32 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
337 28305 มนัสขวัญ บัวแก้ว-ม.1/9No.33 ใต้อาคาร 5 อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทย
338 28306 วนัสนันท์ สิงห์ภู่-ม.1/9No.34 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
339 28307 วรัญญา แก้ววิชัย-ม.1/9No.35 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
340 28308 สายธาร นามมุงคุณ-ม.1/9No.36 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
341 28309 สุกัญญา วังคีรี-ม.1/9No.37 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
342 28310 สุนิสา ปัสสาวะนัง-ม.1/9No.38 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
343 28311 อตีตา ศรีหาวงษ์-ม.1/9No.39 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
344 28312 จิรพัฒน์ บุญอินทร์-ม.1/10No.1 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
345 28313 ชโยดม แสงสว่าง-ม.1/10No.2 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
346 28314 ชาญชัย บุญจันทร์-ม.1/10No.3 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.นฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
347 28315 ณัฐวุฒิ อนันท์-ม.1/10No.4 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
348 28316 ทองสุริยา สะอาด-ม.1/10No.5 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
349 28317 ธนากร คำเพราะ-ม.1/10No.6 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
350 28318 ธิษณ์ คำแสง-ม.1/10No.7 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
351 28319 นฤเบศ จันละออ-ม.1/10No.8 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
352 28321 ประกาศ เจริญสุข-ม.1/10No.9 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
353 28322 ปองภพ แก้วพรหม-ม.1/10No.10 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
354 28323 พันธ์ศักดิ์ เชื้ออุ่น-ม.1/10No.11 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
355 28324 ศิรวิทย์ ศรีอักษร-ม.1/10No.12 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
356 28325 อนุวัฒน์ เอมโฮษฐ์-ม.1/10No.13 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
357 28326 อภิสิทธิ์ ผลประเสริฐ-ม.1/10No.14 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
358 28327 อัฐพล สุวรรณธาดา-ม.1/10No.15 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
359 28328 อาทิตย์ เพ็ชรศิลา-ม.1/10No.16 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
360 28329 กรกมล พลพระแทน-ม.1/10No.17 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
361 28330 กิตตยาภรณ์ แซ่เตียว-ม.1/10No.18 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
362 28331 ขอขวัญ อัมภรัตน์-ม.1/10No.19 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
363 28332 จรินญา มาพงศ์-ม.1/10No.20 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
364 28333 ช่อผกา สลักคำ-ม.1/10No.21 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
365 28334 ฌาญา ดาดวง-ม.1/10No.22 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
366 28335 ณัฎฐธิดา แสงตา-ม.1/10No.23 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
367 28336 ทัสนีพร อุทธิโท-ม.1/10No.24 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
368 28337 ทานตะวัน โสดา-ม.1/10No.25 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
369 28338 ธัญชนก ศรีเจริญ-ม.1/10No.26 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
370 28339 ธัญญารัตน์ บัวทุม-ม.1/10No.27 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
371 28320 นันท์นภัส บัวลา-ม.1/10No.28 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
372 28340 นิจวิภา ชาชุมพร-ม.1/10No.29 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน อ.จันทร์ทิวา อบทอง ทูบีนัมเบอร์วัน
373 28341 ภัทรธิดา ฮุงหวน-ม.1/10No.30 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
374 28342 ภัทราภา เดชสายบัว-ม.1/10No.31 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
375 28343 มยุรี พรมดี-ม.1/10No.32 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
376 28344 วิชิตา บุญประกอบ-ม.1/10No.33 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
377 28345 สุฐิตา จำปาเรือง-ม.1/10No.34 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
378 28346 สุนารี จำปาสา-ม.1/10No.35 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
379 28347 อภิญญา สมพร-ม.1/10No.36 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
380 28348 อรินดา หิปะนัส-ม.1/10No.37 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
381 28349 อาทิตยา พูนทา-ม.1/10No.38 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
382 28350 ณัฐพล พงษ์อารีย์-ม.1/11No.1 ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร คณิตพิชิตโอเน็ต
383 28351 ทวิวัฒน์ ศรีชนะ-ม.1/11No.2 ห้อง 216 อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม เสื้อแส่วกันทรารมณ์(งานปักด้วยมือ)
384 28352 ธนวัฒน์ อัมภรัตน์-ม.1/11No.3 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
385 28353 ผลิตโชค ไชยราช-ม.1/11No.4 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
386 28354 พิริยะวรรษ พิทักษ์ไหมทอง-ม.1/11No.5 ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร คณิตพิชิตโอเน็ต
387 28355 รัฐภูมิ พาชื่น-ม.1/11No.6 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
388 28356 วัชรพล พึ่งภพ-ม.1/11No.7 ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร คณิตพิชิตโอเน็ต
389 28357 สิทธิโชค จันทาพูน-ม.1/11No.8 ห้องประชาสัมพันธ์ อ.พิศมัย พันดา ประชาสัมพันธ์
390 28358 อนุพงษ์ บุญสติ-ม.1/11No.9 ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร คณิตพิชิตโอเน็ต
391 28359 กนกนาถ ศิริญาณ-ม.1/11No.10 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
392 28360 กัญญาณัฐ ทองงอก-ม.1/11No.11 ห้อง 126 อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาพาสนุก
393 28361 กัญญาพัชร ราชบุญคุณ-ม.1/11No.12 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
394 28362 กาญจนา เนตรน้อย-ม.1/11No.13 ห้อง 122 อ.จันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
395 28363 จารีรัตน์ เครือชัย-ม.1/11No.14 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
396 28364 จิตราภรณ์ บุญนำ-ม.1/11No.15 ห้องประชาสัมพันธ์ อ.พิศมัย พันดา ประชาสัมพันธ์
397 28365 จิประภา สืบเสน-ม.1/11No.16 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
398 28366 ชนกนันท์ ไชยเชษฐ์-ม.1/11No.17 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
399 28367 ฐิติรัตน์ เงาศรี-ม.1/11No.18 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
400 28368 ณัฐยาวรรณ ทองสุข-ม.1/11No.19 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
401 28369 นงนภัส จันทร์สา-ม.1/11No.20 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
402 28370 นัยนา พุทธโค-ม.1/11No.21 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
403 28371 ปณิดา ศิริโท-ม.1/11No.22 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
404 28372 ปทุมวดี ชราศรี-ม.1/11No.23 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
405 28373 ปัญญาพร ปทุมมาศ-ม.1/11No.24 ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร คณิตพิชิตโอเน็ต
406 28374 ปานทิพย์ ทามากิ-ม.1/11No.25 ห้องประชาสัมพันธ์ อ.พิศมัย พันดา ประชาสัมพันธ์
407 28375 ปานไพลิน ทองทวี-ม.1/11No.26 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
408 28376 พรพิมล นนทา-ม.1/11No.27 ห้อง 426 อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์
409 28377 พีรภรณ์ ธานี-ม.1/11No.28 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
410 28378 ภัสตราภรณ์ โพธิ-ม.1/11No.29 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
411 28379 มนัญชยา บุญเฉลียว-ม.1/11No.30 ห้องประชาสัมพันธ์ อ.พิศมัย พันดา ประชาสัมพันธ์
412 28380 ลลิศา ศรเพชร-ม.1/11No.31 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
413 28381 วรรณพร โพธิ์สูง-ม.1/11No.32 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
414 28382 วีรภัทรา บุญรินทร์-ม.1/11No.33 ห้อง 426 อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์
415 28383 วีรอร สุโพธิ์-ม.1/11No.34 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
416 28384 ศศิประภา จันดาบุตร-ม.1/11No.35 ห้อง 126 อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ภาษาพาสนุก
417 28385 สุชาวดี ชัยช่วย-ม.1/11No.36 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
418 28386 อรจิรา หงษ์อินทร์-ม.1/11No.37 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
419 28387 อรปรียา คำผาย-ม.1/11No.38 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
420 28388 อัญมณี ไชยนุประภา-ม.1/11No.39 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
421 28389 อินทิรา ชารี-ม.1/11No.40 ห้อง 117 อ.ก่อโชค ต่อนคำสนธ์ A-MATH/SUDOKU เฉพาะ ม.ปลาย
422 27967 เขตโสภณ ชัยชาญ-ม.1/12No.1 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
423 28501 ชยพล สืบสิมมา-ม.1/12No.2 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
424 28499 ณัฐพล โคตรอาษา-ม.1/12No.3 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
425 28498 ธีระพัฒน์ เวชกามา-ม.1/12No.4 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
426 27959 พิชญุตม์ ดาวประสงค์-ม.1/12No.5 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
427 27962 วุฒินันท์ อินอ่อน-ม.1/12No.6 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
428 27950 อติวิชญ์ กุมภวา-ม.1/12No.7 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
429 28505 อานนท์ พันธมี-ม.1/12No.8 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
430 27949 อิทธิกร รันทม-ม.1/12No.9 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
431 28390 อิสระ วรรณวงศ์-ม.1/12No.10 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
432 27966 กชพร คำกู่-ม.1/12No.11 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
433 27951 กนกนาค ศิริญาณ-ม.1/12No.12 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
434 27961 ขวัญหทัย พิลาทอง-ม.1/12No.13 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
435 27956 ชนัญชิตา พิมพา-ม.1/12No.14 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
436 28500 ชลดา ช่างแก้ว-ม.1/12No.15 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
437 28497 เชิญขวัญ ทาบุญมา-ม.1/12No.16 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
438 27953 ดรุณรัตน์ นันทบุตร-ม.1/12No.17 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
439 28106 ปภาวินทร์ สังข์ทอง-ม.1/12No.18 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
440 27957 ลลิษา คงสิม-ม.1/12No.19 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
441 27960 วริศรา สุตาวงศ์-ม.1/12No.20 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
442 28504 ศิรภัสสร พันธ์วิไล-ม.1/12No.21 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
443 27968 สุภัสสรา ภาดี-ม.1/12No.22 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
444 27364 กิตติพงษ์ พันแสนแก้ว-ม.2/1No.1 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
445 27366 ฐาปกรณ์ ศรีส่ง-ม.2/1No.1 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
446 27365 เจษฎา บุญบำเรอ-ม.2/1No.2 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
447 27378 สันติภาพ อัมภรัตน์-ม.2/1No.2 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
448 27367 ตะวัน ศรีแก้วกุล-ม.2/1No.3 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
449 27386 ธารารัตน์ บุญสงค์-ม.2/1No.3 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
450 27368 ทินกร พละศักดิ์-ม.2/1No.4 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
451 27389 ปิยมาส รองสุพรรณ-ม.2/1No.4 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
452 27370 ธีรสิทธิ์ สอนไชยาติ-ม.2/1No.5 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
453 27390 ยุวธิดา ดวงเว้า-ม.2/1No.5 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
454 27373 บัณฑิต โสรี-ม.2/1No.6 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
455 27369 ธนัฐ แสงส่อง-ม.2/1No.6 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
456 27374 ภาณุพงศ์ ชาภักดี-ม.2/1No.7 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
457 27375 ภูมินทร์ พรหมอุ่น-ม.2/1No.7 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
458 27377 ศุภณัฐ ยุภา-ม.2/1No.8 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
459 27399 สุพิชชา วงศ์ใหญ่-ม.2/1No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
460 27379 อภิรักษ์ พันธ์สุโพธิ์-ม.2/1No.9 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
461 27376 ภูวฤทธิ์ สิมณี-ม.2/1No.9 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
462 27380 อิสรานุกูล สะอาด-ม.2/1No.10 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
463 27381 กนกวรรณ บุญใหญ่-ม.2/1No.11 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
464 27383 กรณ์วิภา สาแก้ว-ม.2/1No.12 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
465 27384 กุลธิดา ดีเสมอ-ม.2/1No.13 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
466 27385 ชลดา แก้วศรีนนท์-ม.2/1No.14 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
467 27388 นิตยา สิงห์ซอม-ม.2/1No.15 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
468 27391 วรรณธิดา พาหา-ม.2/1No.16 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
469 27392 วรรณะพร ยุภา-ม.2/1No.17 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
470 27393 วริศรา สุวรรณดี-ม.2/1No.18 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
471 27394 วิญาพร สลักคำ-ม.2/1No.19 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
472 27395 ศิริพัชรา พิมพา-ม.2/1No.20 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
473 27396 ศุฑาภัทร ศิริบูรณ์-ม.2/1No.21 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
474 27397 สาวิตรา กิ่งผา-ม.2/1No.22 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
475 27398 สิดาพร ชาภักดี-ม.2/1No.23 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
476 27400 สุวาทินี สาโถน-ม.2/1No.24 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
477 27401 อัจจิมา ศรีไสย-ม.2/1No.25 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
478 27402 อารียา สายลุน-ม.2/1No.26 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
479 27403 ขจรศักดิ์ พหุนันต์-ม.2/2No.1 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
480 27409 ณรงค์ศักดิ์ เวียงคำ-ม.2/2No.1 ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
481 27407 ชวัลวิทย์ เดชสูงเนิน-ม.2/2No.2 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
482 27414 ปัณณธร มาพงษ์-ม.2/2No.2 ใต้อาคาร 5 อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทย
483 27408 ณภัทร พวงจำปา-ม.2/2No.3 ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
484 27415 พันธุ์เพชร บัวหอม-ม.2/2No.3 ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
485 27410 ณัฐพล สมปาน-ม.2/2No.4 ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
486 27425 ธนพร บุนนาค-ม.2/2No.4 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
487 27411 ธนพร ชมพูพื้น-ม.2/2No.5 ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
488 27405 คุณากร พรมโสภา-ม.2/2No.5 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
489 27412 นิติภูมิ ศรีรักษา-ม.2/2No.6 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
490 27406 จักรพรรดิ คำชาลี-ม.2/2No.6 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
491 27416 รัฐพงษ์ ศรีชัยบาล-ม.2/2No.7 ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
492 27404 คณิศร พุฒพวง-ม.2/2No.7 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
493 27417 สิริวิทย์ สีจันฮด-ม.2/2No.8 ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
494 27413 บวรวิชญ์ มาพงษ์-ม.2/2No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
495 27418 สุรเดช อยู่ทอง-ม.2/2No.9 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
496 27419 สุวิจักขณ์ พลศักดิ์-ม.2/2No.10 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
497 27420 กาญจนา ศรีรักษา-ม.2/2No.11 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
498 27421 กำไลหยก สีทา-ม.2/2No.12 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
499 27422 จิตรา อินศวร-ม.2/2No.13 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
500 27423 จุฬารัตน์ บุญแฮด-ม.2/2No.14 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
501 27424 ชลธิชา พันธ์ผา-ม.2/2No.15 ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
502 27426 เบญญาภรณ์ ยอดสิงห์-ม.2/2No.16 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
503 27427 ปรีชญา ลินลาด-ม.2/2No.17 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
504 27428 พัชรฤดี ปักปิ่น-ม.2/2No.18 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
505 27429 พิมพ์ชนก สุขเกษม-ม.2/2No.19 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
506 27430 มิ่งกมล งามรัตนศักดิ์-ม.2/2No.20 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
507 27431 รติมา วิมลสุข-ม.2/2No.21 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
508 27432 รุ่งฤดี โพธิกุล-ม.2/2No.22 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
509 27433 วรัญญา แจ้อุบล-ม.2/2No.23 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
510 27434 วิรงรอง ทองเบ้า-ม.2/2No.24 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
511 27435 ศิริมา บุตรวงศ์-ม.2/2No.25 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
512 27436 สริตา มุ่งหมาย-ม.2/2No.26 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
513 27437 สิราวรรณ บัวจูม-ม.2/2No.27 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
514 27438 สิรินภา สีหาภาค-ม.2/2No.28 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
515 27439 สุกานต์ดา ปรัชญาประเสริฐ-ม.2/2No.29 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
516 27440 สุภาวดี สีมา-ม.2/2No.30 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
517 27441 อริสรา ประทาน-ม.2/2No.31 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
518 27442 จารุกิตติ์ บุญรินทร์-ม.2/3No.1 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
519 27445 ทวีศักดิ์ ปัจชาบุตร-ม.2/3No.1 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
520 27443 ไชยภัทร เวียงคำ-ม.2/3No.2 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
521 27448 ธนชาติ ชาภักดี-ม.2/3No.2 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
522 27444 ตะวัน โสวรรณี-ม.2/3No.3 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
523 27457 อนุชิต สิงห์ซอม-ม.2/3No.3 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
524 27446 ทศพล นามพรม-ม.2/3No.4 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
525 27471 เพ็ญนภา ทึกทา-ม.2/3No.4 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
526 27447 ธนกร นามนาง-ม.2/3No.5 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
527 27472 ภัทริดา สุริโย-ม.2/3No.5 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
528 27450 ธิติพันธ์ คุณธรรม-ม.2/3No.6 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
529 27476 สุภัสสร ทองวิทย์-ม.2/3No.6 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
530 27452 พงศธร พิริยะกิจไพบูลย์-ม.2/3No.7 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
531 27479 อัจฉราภรณ์ พลชัย-ม.2/3No.7 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
532 27454 ระพีพัฒน์ ทาตะบุตร-ม.2/3No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
533 27456 ศุภกิตติ์ โสภากุ-ม.2/3No.8 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
534 27455 วัชร์โรจน์ ประสานพันธ์-ม.2/3No.9 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
535 27458 อลงกรณ์ สายลาด-ม.2/3No.9 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
536 27459 กุลกัญญา ชราศรี-ม.2/3No.10 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
537 27477 อรจิรา ไชยชาติ-ม.2/3No.10 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
538 27460 จินตรา บุญสร้อย-ม.2/3No.11 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
539 27453 พัสกร ชัยสันเทียะ-ม.2/3No.11 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
540 27461 ชลนิการณ์ บำรุงภักดี-ม.2/3No.12 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
541 27465 ปุญณิศา สาริกา-ม.2/3No.12 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
542 27462 ญาดารัตน์ ทองล้วน-ม.2/3No.13 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
543 27451 นนธวัช อินทชัย-ม.2/3No.13 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
544 27463 นุชจริญ รัตนะวงค์สวัสดิ์-ม.2/3No.14 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
545 27478 อริศรา คณาญาติ-ม.2/3No.14 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
546 27464 ประภากร หงษ์ศิลา-ม.2/3No.15 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
547 27449 ธรณ์ธันย์ ขันติโก-ม.2/3No.15 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
548 27466 พชรมน นัยนิตย์-ม.2/3No.16 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
549 27467 พรทิพย์ นามวงษา-ม.2/3No.17 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
550 27468 พรนัชชา ผิวจันทร์-ม.2/3No.18 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
551 27469 พรรณทิพย์ อินตาโย-ม.2/3No.19 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
552 27470 พรรณิภา อุ่นนันกาศ-ม.2/3No.20 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
553 27473 ลลิตา วันเจริญ-ม.2/3No.21 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
554 27474 สุธิราพรรณ อุดชาชน-ม.2/3No.22 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
555 27475 สุพัตรา บุญช่วน-ม.2/3No.23 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
556 27480 อุมาพร สุขอ้วน-ม.2/3No.24 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3
557 27481 กฤษดา ฮงทอง-ม.2/4No.1 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
558 27511 ศุภรัตน์ เครือคุณ-ม.2/4No.1 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
559 27483 เจตคติ สายสิม-ม.2/4No.2 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
560 27512 สุนัฐดา พวงจำปา-ม.2/4No.2 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
561 27484 ชัยณรงค์ ประทาย-ม.2/4No.3 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
562 27486 ธนวัฒน์ เพียรดี-ม.2/4No.4 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
563 27487 พันธกานต์ ขันติวงษ์-ม.2/4No.5 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
564 27488 พิพรรธณ์ เอี่ยมปราณีต-ม.2/4No.6 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
565 27489 ฟากฟ้า พวงต้น-ม.2/4No.7 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
566 27490 ภานุวัฒน์ จันทร์ทรง-ม.2/4No.8 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
567 27491 ภานุวัฒน์ สมพร-ม.2/4No.9 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
568 27492 รชต บุญวรรณ-ม.2/4No.10 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
569 27493 ศุภกิจ พงษ์เกษ-ม.2/4No.11 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
570 27494 อนันตปรีชา จันลา-ม.2/4No.12 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
571 27495 อิทธิพล สิงห์ซอม-ม.2/4No.13 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
572 27496 อิศวะ ไชยนุประภา-ม.2/4No.14 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
573 27497 กมลวรรณ บุญศักดิ์-ม.2/4No.15 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
574 27498 ขนิษฐา สอนโคตร-ม.2/4No.16 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
575 27499 จันจิรา อารีย์-ม.2/4No.17 ห้อง 426 อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์
576 27500 ฐิติยา โพธิ์จันทร์-ม.2/4No.18 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
577 27501 ธวินันท์ พรมล้วน-ม.2/4No.19 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
578 27502 ธีริศรา ไชยเชษฐ์-ม.2/4No.20 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
579 27503 นริสรญา แก้วมะณะ-ม.2/4No.21 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
580 27504 บัณฑิตา หวังจันทร์-ม.2/4No.22 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
581 27505 ปวีณา เชื้อทุม-ม.2/4No.23 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
582 27506 พรรณรินทร์ ยอดยาน-ม.2/4No.24 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
583 27507 พิชญาภา จันทร์ละออ-ม.2/4No.25 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
584 27508 วันนิพา ศรีหาบุตร-ม.2/4No.26 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
585 27509 วาสนา ตะเคียน-ม.2/4No.27 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
586 27510 ศรัญญา ไกษร-ม.2/4No.28 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
587 27513 อนันธิดา จันทร์ละออ-ม.2/4No.29 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
588 27514 อนุธิดา เชื้อปรางค์-ม.2/4No.30 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
589 27515 อภิญญา พลศักดิ์-ม.2/4No.31 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
590 27516 อรัญญา รองสุพรรณ-ม.2/4No.32 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
591 27517 อัญชลี ชารี-ม.2/4No.33 ห้อง 426 อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์
592 27518 อาทิตยา จันทะสาร-ม.2/4No.34 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
593 27519 อารยา สายราช-ม.2/4No.35 ห้อง 426 อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์
594 28513 ศุภรัฐ ดวงแก้ว-ม.2/4No.36 ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ นักบินน้อย ก.ร.
595 28514 บัณฑูร คำแก้ว-ม.2/4No.37 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
596 27523 คณากร นานอก-ม.2/5No.1 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
597 27533 วงศกร ไชยชนะ-ม.2/5No.1 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
598 27524 จิระพัชร ปัตนา-ม.2/5No.2 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
599 27543 ธนวรรณ ทองนาค-ม.2/5No.2 ห้อง 413 อ.สมรักษ์ เพชรผา เรารักสนุนไพรไทย
600 27525 ณัฐพนธ์ รันทม-ม.2/5No.3 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
601 27520 กรีนชัย ไหลหาโคตร-ม.2/5No.3 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
602 27534 ศุภกร แสงใส-ม.2/5No.4 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
603 27535 อลงกรณ์ สุภาพ-ม.2/5No.4 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
604 27536 จามจุรี พิมพ์สวัสดิ์-ม.2/5No.5 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
605 27540 ณัฐิญา จิตปราโมทย์-ม.2/5No.5 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.นฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
606 27537 จิราภรณ์ ขะยุง-ม.2/5No.6 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
607 27550 เบญจพร อิ่มอ้วน-ม.2/5No.6 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.นฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
608 27538 ชลดา เขียวอ่อน-ม.2/5No.7 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
609 27527 ธนากร บุญจันทร์-ม.2/5No.7 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
610 27542 ธนวรรณ นามดี-ม.2/5No.8 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
611 27530 ธีระพล วงษ์แหล้-ม.2/5No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
612 27545 นันทวดี ภารการ-ม.2/5No.9 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
613 27531 บวรทัต แสวงพันธ์-ม.2/5No.9 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
614 27546 นันทิดา ดวงจันทร์-ม.2/5No.10 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
615 27539 ชุดานันท์ เอกศิริ-ม.2/5No.10 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
616 27547 นิตยา วงค์วันนา-ม.2/5No.11 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
617 27548 เนตรนภา คงคา-ม.2/5No.11 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.นฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
618 27549 บัณฑิตา จันทะสาร-ม.2/5No.12 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
619 27522 ก้องภพ มูลชารี-ม.2/5No.12 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
620 27552 ภริตา พุทธขันธ์-ม.2/5No.13 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
621 27529 ธิติสรรค์ คำแก่น-ม.2/5No.13 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
622 27553 วลัยพรรณ อุปถัมภ์-ม.2/5No.14 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
623 27541 ทิพวรรณ จันตรี-ม.2/5No.14 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.นฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
624 27554 ศศิธร ตุงคุณะ-ม.2/5No.15 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
625 27528 ธนากร เอกศิริ-ม.2/5No.15 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
626 27555 สุชานันท์ เหมือนมาตย์-ม.2/5No.16 ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
627 27551 พรสุดา พอใจ-ม.2/5No.16 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
628 27556 สุธาสินี ธงชัย-ม.2/5No.17 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
629 27532 ปิยณัฐ ธนะศรี-ม.2/5No.17 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
630 27557 อภิญญา พงษ์ทอง-ม.2/5No.18 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
631 27558 อรนิดา เหลียวสูง-ม.2/5No.19 ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
632 27937 สุธินันท์ สีหุตร-ม.2/5No.20 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
633 27559 กันตฤทธิ์ ศรสันติ์-ม.2/6No.1 ห้อง 426 อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์
634 27565 ธนาวัฒิ กตัญญู-ม.2/6No.1 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
635 27561 เกียรติศักดิ์ ภาดี-ม.2/6No.2 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
636 27566 ธนาวุฒิ บุญเริ่ม-ม.2/6No.2 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
637 27568 เมธี วงษา-ม.2/6No.3 ห้อง 426 อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์
638 27577 จิรดา คำมา-ม.2/6No.3 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
639 27570 วราวุฒิ บัวแย้ม-ม.2/6No.4 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
640 27580 บุษยมาศ พัดไธสง-ม.2/6No.4 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
641 27573 อนุวัฒน์ ภาพงค์-ม.2/6No.5 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
642 27584 ปัทมวรรณ สินโพธิ์-ม.2/6No.5 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
643 27575 กนกทิพย์ เดือนโชติ-ม.2/6No.6 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
644 27596 สุภณิดา สืบสิงห์-ม.2/6No.6 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
645 27576 เกศรา ฮงทอง-ม.2/6No.7 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
646 27563 ณัฐดนัย จันทร์ถา-ม.2/6No.7 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
647 27578 จุราวรรณ คำนวณ-ม.2/6No.8 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
648 27571 ศุภกร ทิพย์จันทร์-ม.2/6No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
649 27579 บัณฑิตา กว้างขวาง-ม.2/6No.9 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
650 27572 อนุชา วรรณรัตน์-ม.2/6No.9 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
651 27581 ประกายมาศ ศรีหาบุตร-ม.2/6No.10 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
652 27594 สรณ์สิริ คงพุท-ม.2/6No.10 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
653 27582 ปราณปรียา หมายมั่น-ม.2/6No.11 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
654 27560 กิตติพงศ์ สุภเลิศ-ม.2/6No.11 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
655 27583 ปวิชญาดา อัมภรัตน์-ม.2/6No.12 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
656 27588 แพรพรรณ ไกรษี-ม.2/6No.12 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
657 27585 พรรณนิภา จันทร์สีชา-ม.2/6No.13 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
658 27564 ณาญพัฒน์ เกษศรี-ม.2/6No.13 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
659 27586 พรสรวง บุญรัตน์-ม.2/6No.14 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
660 27567 พงษ์พัฒน์ กตัญญู-ม.2/6No.14 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
661 27587 พัชราภา จิบจันทร์-ม.2/6No.15 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
662 27569 รณชัย แพงคำ-ม.2/6No.15 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
663 27589 ไพลิน เสนาภักดิ์-ม.2/6No.16 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
664 27574 อเล็กซานเดอร์ วงค์บุตตะ-ม.2/6No.16 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
665 27590 มณฑกานต์ กิ่งบู-ม.2/6No.17 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
666 27562 ฐัตพงศ์ ดาดวง-ม.2/6No.17 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
667 27591 รัตนา สังขะพงษ์-ม.2/6No.18 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
668 27592 ลลิตา วงศ์ใหญ่-ม.2/6No.19 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
669 27593 วันวิสา ยศศิริ-ม.2/6No.20 ห้อง 426 อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์
670 27595 สุพรรษา ดวงเสนาะ-ม.2/6No.21 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
671 27597 อารียา กิ่งพิลา-ม.2/6No.22 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
672 27598 กรกฎ การเมฆ-ม.2/7No.1 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
673 27601 จิตติ บัวแก้ว-ม.2/7No.1 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
674 27600 จักรพล โสนาม-ม.2/7No.2 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
675 27613 อภิลักษณ์ ประสาน-ม.2/7No.2 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
676 27603 ชนะชัย จันทร์แจ้ง-ม.2/7No.3 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
677 27618 กุสุมา เหล่าแค-ม.2/7No.3 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
678 27604 ชุติพนธ์ ส่งเสริม-ม.2/7No.4 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
679 27634 สุรัตดา เกตุชาติ-ม.2/7No.4 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
680 27605 ณัฐพัฒน์ เชื้อเคน-ม.2/7No.5 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
681 27606 ธรณินทร์ เทพศิริ-ม.2/7No.5 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
682 27607 ธิติพัฒน์ สมศรี-ม.2/7No.6 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
683 27626 นันทกานต์ เสาร์ชัย-ม.2/7No.6 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
684 27608 ธีรพล คำนนท์-ม.2/7No.7 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
685 27627 เบญจรัตน์ บุญสาร-ม.2/7No.7 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
686 27611 วัชรวรงค์ โคตรแก้ว-ม.2/7No.8 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
687 27602 เจษฎา ผ่าโผน-ม.2/7No.8 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
688 27612 ศุภกร พงษ์เกษ-ม.2/7No.9 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
689 27599 กฤษฏา วรรณทวี-ม.2/7No.9 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
690 27614 กมลลักษณ์ อาหาสิเม-ม.2/7No.10 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
691 27610 ภูมิพัฒน์ สายสุพรรณ-ม.2/7No.10 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
692 27615 การันตี บุญศักดิ์-ม.2/7No.11 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
693 27617 กุลรัตน์ ราชบุญคุณ-ม.2/7No.11 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
694 27616 กิตติยา สุภาพ-ม.2/7No.12 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
695 27609 ภาณุพงศ์ หอกคำ-ม.2/7No.12 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
696 27619 ฉวีวรรณ บุญอาษา-ม.2/7No.13 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
697 27620 ชนิตา วงศ์ใหญ่-ม.2/7No.14 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
698 27621 ชลธิชา พูลภิรมย์-ม.2/7No.15 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
699 27622 ธัญวรรณ ม่วงพิพัฒน์กุล-ม.2/7No.16 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
700 27623 ธันยพร บันเทิง-ม.2/7No.17 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
701 27624 ธิดารัตน์ อารีย์-ม.2/7No.18 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
702 27625 นฤมล บุญฉลวย-ม.2/7No.19 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
703 27630 พิชานันท์ สมัครสมาน-ม.2/7No.20 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
704 27631 พิมพ์ชนก ทองทวี-ม.2/7No.21 ห้อง บุคคล 2 ฝั่งตะวันออก อ.ภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
705 27632 มนัสนันท์ วิมลสุข-ม.2/7No.22 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
706 27633 ศิริญาภรณ์ ทุมวงค์-ม.2/7No.23 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
707 27635 อรยา เงาศรี-ม.2/7No.24 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
708 27636 อินทิรา ภุมรินทร์-ม.2/7No.25 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
709 27965 ปาณิศา วงษ์สุเทพ-ม.2/7No.26 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
710 27639 ธีรวัฒน์ กรวยสุวรรณ-ม.2/8No.1 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
711 27638 ณภัทร แสงเทียน-ม.2/8No.1 ห้อง บุคคล 2 ฝั่งตะวันออก อ.ภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
712 27640 ธีรวัฒน์ ตันสิงห์-ม.2/8No.2 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
713 27641 นฤเทศร์ สิทธิสงคราม-ม.2/8No.2 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
714 27642 นันทชัย สุรัตน์-ม.2/8No.3 ห้อง บุคคล 2 ฝั่งตะวันออก อ.ภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
715 27650 สราวุฒิ ทองเพ็ญ-ม.2/8No.3 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
716 27643 เนติพงศ์ สมวงษ์-ม.2/8No.4 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
717 27651 อภิรักษ์ ข้องนอก-ม.2/8No.4 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
718 27644 ปกรณ์เกียรติ อรรถสิงห์-ม.2/8No.5 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
719 27657 ณัฐรินทร์ บุญจันทร์-ม.2/8No.5 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
720 27645 ปริวัฒน์ บุญเต็ม-ม.2/8No.6 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
721 27664 พินก์สุดา พิมพ์นนท์-ม.2/8No.6 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
722 27646 ปัญญากร คำหอม-ม.2/8No.7 ห้อง บุคคล 2 ฝั่งตะวันออก อ.ภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
723 27674 อาทิตยาพร เทียมทัด-ม.2/8No.7 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
724 27647 ปีติภัทร อนันต์-ม.2/8No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
725 27945 วัลลภา ผาสุก-ม.2/8No.8 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
726 27649 ภูมิไพโรจน์ บุญรัตน์-ม.2/8No.9 ห้อง บุคคล 2 ฝั่งตะวันออก อ.ภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
727 27946 ชุติมา วงศ์ใหญ่-ม.2/8No.9 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
728 27652 กรณ์ลดา สุขวงค์-ม.2/8No.10 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
729 27637 ชุมพล ทองจันทร์-ม.2/8No.10 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
730 27653 กัญญารัตน์ สายแก้ว-ม.2/8No.11 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
731 27654 ชนัญชิดา สีหาบุตร-ม.2/8No.12 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
732 27655 ณัฐชยา ไชยนรา-ม.2/8No.13 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
733 27656 ณัฐนรี โคตะสา-ม.2/8No.14 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
734 27659 เบญจภรณ์ ธงศรี-ม.2/8No.15 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
735 27660 ปรีชยา เย็นจันทึก-ม.2/8No.16 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
736 27661 ปัทมาวรรณ พันธ์อุ่น-ม.2/8No.17 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
737 27662 ปาริฉัตร มาแย้ม-ม.2/8No.18 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
738 27663 ฝนทิพย์ รักษาเชื้อ-ม.2/8No.19 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
739 27665 รุจีรา บุญตวง-ม.2/8No.20 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
740 27667 วรรณภา เข็มธนู-ม.2/8No.21 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
741 27668 วรัญญา เพชรผา-ม.2/8No.22 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
742 27669 ศศิประภา พวงจำปา-ม.2/8No.23 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
743 27670 สิริยากร พรมพื้น-ม.2/8No.24 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
744 27671 สุพัชรภรณ์ บุญเริ่ม-ม.2/8No.25 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
745 27672 สุภาพร สารสุข-ม.2/8No.26 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
746 27673 อัญญารัตน์ มนัสศิลา-ม.2/8No.27 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
747 27964 ไกรสุเมฆ ห่วงเพชร-ม.2/8No.28 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
748 27357 ธนพร เลื่อนฤทธิ์-ม.2/8No.29 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
2429 28518 เจษฎาพล โพธิ์งาม-ม.2/8No.30 ห้อง บุคคล 2 ฝั่งตะวันออก อ.ภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
749 27675 กิตติพัฒน์ แสงงาม-ม.2/9No.1 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
750 27677 ณัฐพล ศิริวงษ์-ม.2/9No.1 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
751 27676 คเณศร์ คำตา-ม.2/9No.2 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
752 27679 ณัฐภัทร จำปาใด-ม.2/9No.2 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
753 27678 ณัฐพล พละศักดิ์-ม.2/9No.3 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
754 27682 ธนชัย กันภัย-ม.2/9No.3 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
755 27680 ดนัย คุณธรรม-ม.2/9No.4 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
756 27702 ปนัดดา อุดม-ม.2/9No.4 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
757 27681 ทินภัทร โคตะสา-ม.2/9No.5 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
758 27706 วชิราภรณ์ ทองสุข-ม.2/9No.5 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
759 27683 นิรันดร์ แดงเกลี้ยง-ม.2/9No.6 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
760 27711 อมรรัตน์ ยศศิริ-ม.2/9No.6 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
761 27684 พันธมิตร ทางทอง-ม.2/9No.7 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
762 27697 ดารกาชนก บุญนำ-ม.2/9No.7 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
763 27685 พีรพัฒน์ คำแพง-ม.2/9No.8 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
764 27704 ปิยะรัตน์ แสนทวีสุข-ม.2/9No.8 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
765 27686 มนต์มนัส อุปถัมภ์-ม.2/9No.9 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
766 27707 วรรณวิษา วงษ์แสวง-ม.2/9No.9 ใต้อาคาร 5 อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทย
767 27687 วรเทพ ทาระ-ม.2/9No.10 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
768 27709 ศิวพร ศรีวิชัย-ม.2/9No.10 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
769 27688 วีระพล บุญยืน-ม.2/9No.11 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
770 27713 อัลชลิตา บุตรประโคน-ม.2/9No.11 ใต้อาคาร 5 อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทย
771 27689 อภิวัฒน์ ศิริบูรณ์-ม.2/9No.12 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
772 27690 อัครพนธ์ สมบูรณ์-ม.2/9No.13 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
773 27691 อัษฎาวุฒิ วงยะมาตย์-ม.2/9No.14 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
774 27693 กัลยา จิตรลำใย-ม.2/9No.15 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
775 27694 กิตติยา พื้นพรม-ม.2/9No.16 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
776 27695 ชนาพร คำศิริ-ม.2/9No.17 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
777 27696 ญาณภัทร เจริญทรัพย์-ม.2/9No.18 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
778 27698 ธีราภรณ์ พันธ์ผา-ม.2/9No.19 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
779 27699 นันทกาญจน์ เมืองพลงาม-ม.2/9No.20 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
780 27700 นิภัทธา สุมนศิลป์-ม.2/9No.21 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
781 27701 ปณิดา โสพัฒน์-ม.2/9No.22 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
782 27703 ปัทมา บัวทอง-ม.2/9No.23 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
783 27705 ยุวธิดา พงษ์พรม-ม.2/9No.24 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
784 27708 วิรกานต์ แสนคุ้ม-ม.2/9No.25 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
785 27710 สินีรัตน์ ชิณวงษ์-ม.2/9No.26 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
786 27712 อังคณา คูหา-ม.2/9No.27 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
787 27716 พิพัฒน์พงษ์ พันธ์มา-ม.2/9No.28 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
788 28517 จิรายุทธ ศรีสุวรรณ-ม.2/9No.29 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
789 27714 กฤษฎาพร เจริญนิตย์-ม.2/10No.1 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
790 27717 ณภัทร หงษ์ทอง-ม.2/10No.1 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
791 27715 คณิศร บุญพอ-ม.2/10No.2 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
792 27722 วีรพล กลิ่นจงกล-ม.2/10No.2 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
793 27718 ณภัทร เชื้อชม-ม.2/10No.3 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
794 27723 สิทธิพล ชินวงศ์-ม.2/10No.3 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
795 27719 ณัฐวัฒน์ แสงเอี่ยม-ม.2/10No.4 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
796 27720 นาวี แก้วมณี-ม.2/10No.5 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
797 27721 ปุณยวีร์ อุ่นหล้า-ม.2/10No.6 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
798 27724 อดุลวิทย์ ไชยสิทธิ์-ม.2/10No.7 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
799 27725 อนันต์ สิงห์ซอม-ม.2/10No.8 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
800 27726 อนุวัฒน์ เสนไสย์-ม.2/10No.9 ห้อง 216 อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
801 27728 กิตติวรา บัวงาม-ม.2/10No.10 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
802 27729 ชลธิชา เสามั่ง-ม.2/10No.11 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
803 27730 ฐิตาพร ทองศรีชุม-ม.2/10No.12 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
804 27731 ธัญวรัตน์ วงศ์ชนะ-ม.2/10No.13 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
805 27732 ธิดารัตน์ พิมประจิตร-ม.2/10No.14 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
806 27733 นริศรา จันต๊ะมูล-ม.2/10No.15 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
807 27734 นันทิกานต์ แก้ววิเศษ-ม.2/10No.16 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
808 27735 น้ำฝน จันทกรณ์-ม.2/10No.17 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
809 27736 ปาริชาติ พลศักดิ์-ม.2/10No.18 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
810 27737 พัชราภา ไกรษี-ม.2/10No.19 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
811 27738 พิมพ์ผกา มาพงษ์-ม.2/10No.20 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
812 27739 ภณิตา พลชัย-ม.2/10No.21 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
813 27740 มณีนุช ศรีสำอางค์-ม.2/10No.22 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
814 27741 รัตนาพร ชินกลาง-ม.2/10No.23 ห้อง บุคคล 2 ฝั่งตะวันออก อ.ภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
815 27742 วรัญญา แก้วคำ-ม.2/10No.24 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
816 27743 วรินยุพา ด่านอุดร-ม.2/10No.25 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
817 27744 ศิริพร เรืองฝาง-ม.2/10No.26 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
818 27745 สโรชา หารไชย-ม.2/10No.27 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
819 27746 สโรชินี วงแก้ว-ม.2/10No.28 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
820 27747 สิรภัทร แซ่ก้วย-ม.2/10No.29 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
821 27748 สุคนธวา บัวแก้ว-ม.2/10No.30 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
822 27750 สุธิมา เสียงใส-ม.2/10No.31 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
823 27751 สุรัสวดี สิงห์ทอง-ม.2/10No.32 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
824 27752 อารียา แก้วรักษา-ม.2/10No.33 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
825 27753 อารีลักษณ์ ทัดเทียม-ม.2/10No.34 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
826 27963 จุฑาทิพย์ ศรีโชค-ม.2/10No.35 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
827 27754 จักรินทร์ สมนึก-ม.2/11No.1 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
828 27755 จีรศักดิ์ วิจันทร์-ม.2/11No.2 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
829 27756 ญาณวิทย์ แก้วโสพรม-ม.2/11No.3 ห้อง 122 อ.จันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
830 27757 ณภัทร ภูมิจงรักษ์-ม.2/11No.4 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
831 27759 แทนคุณ สีดา-ม.2/11No.5 ห้อง 122 อ.จันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
832 27758 ทศวรรษ เชิงหอม-ม.2/11No.5 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
833 27760 ธนวิชญ์ ทิโน-ม.2/11No.6 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
834 27762 ปารวัฒน์ สิมณี-ม.2/11No.7 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
835 27763 ปุณณเมธ ทาระ-ม.2/11No.8 ห้อง 122 อ.จันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
836 27761 ธิติวุฒิ บุญบำเรอ-ม.2/11No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
837 27764 พรสวัสดิ์ ศรีเมือง-ม.2/11No.9 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
838 27765 พัสกร ธนะศรี-ม.2/11No.10 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
839 27766 พีรพัฒน์ บุญเจริญ-ม.2/11No.11 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
840 27767 อนรรฆพงษ์ ทองสด-ม.2/11No.12 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
841 27768 อัษฎาวุธ ต้นสิน-ม.2/11No.13 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
842 27769 กรกนก จันทร์ดวง-ม.2/11No.14 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
843 27770 จิราพัชร สาลีพวง-ม.2/11No.15 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
844 27771 ชฎาภรณ์ พวงจำปา-ม.2/11No.16 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
845 27772 ชัชธิดา ดาเดช-ม.2/11No.17 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
846 27773 ชุติกาญจน์ ยิ้มเกิด-ม.2/11No.18 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
847 27774 ทักษอร เอกศิริ-ม.2/11No.19 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
848 27775 เทวิกา กงแก้ว-ม.2/11No.20 ห้อง 122 อ.จันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
849 27776 ธัญชนก มหานาม-ม.2/11No.21 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
850 27777 นริศรา แสนทวีสุข-ม.2/11No.22 ห้อง 122 อ.จันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
851 27778 น้ำทิพย์ ปัจจิม-ม.2/11No.23 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
852 27779 นิษฐกานต์ คำเพราะ-ม.2/11No.24 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
853 27780 บุษบาวรรณ ชนะวงค์-ม.2/11No.25 ห้อง 122 อ.จันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
854 27781 ประภัสสร ผสมวงศ์-ม.2/11No.26 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
855 27782 ภัทรธิดา พันธ์ดี-ม.2/11No.27 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
856 27783 ภัทรวรรรณ บัวลา-ม.2/11No.28 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
857 27784 ภัทราภรณ์ ศิลาเณร-ม.2/11No.29 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
858 27785 ศรัญญา คำเพราะ-ม.2/11No.30 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
859 27786 สิรินยา ทองทวี-ม.2/11No.31 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
860 27787 สิรินัญญา ภูวะลี-ม.2/11No.32 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
861 27788 สุพิชญา บัวจูม-ม.2/11No.33 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
862 27789 สุพิชญาภรณ์ พวงจำปา-ม.2/11No.34 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
863 27790 สุมิตา จันใด-ม.2/11No.35 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
864 27791 เสาวลักษณ์ ดาดวง-ม.2/11No.36 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
865 27792 เหมือนตะวัน ชารี-ม.2/11No.37 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
866 27793 อัญชลี มีศรี-ม.2/11No.38 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
867 28509 กฤตยา ป้องเศร้า-ม.2/11No.39 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
868 27807 ณัฎฐพัชร พรหมดี-ม.2/12No.1 ห้องสมุด อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
869 27349 ปิยวุทธิ์ ทองลือ-ม.2/12No.1 ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
870 27347 ธนภัทร พูลสวัสดิ์-ม.2/12No.2 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
871 27351 มาวิน พวงจำปา-ม.2/12No.2 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
872 27348 ธนากร ทองลือ-ม.2/12No.3 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
873 27350 ภาสพงศ์ นวลรอด-ม.2/12No.4 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
874 27352 ราชันย์ดรา คานาลสำราญ-ม.2/12No.5 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
875 27354 กนกวรรณ ศรฤทธิ์-ม.2/12No.6 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
876 27928 กัลปังหา โฮมหุ้มแก้ว-ม.2/12No.7 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
877 27355 กัลย์กมล สารคาม-ม.2/12No.8 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
878 27929 นาราภัทร คชแพทย์-ม.2/12No.9 ห้องสมุด อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
879 27358 พิมพ์ผกา คำลือ-ม.2/12No.10 ใต้อาคาร 5 อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทย
880 27359 พิริยากร คำภานิล-ม.2/12No.11 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
881 27360 ภวรัญชน์ เลิศผล-ม.2/12No.12 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
882 27361 มนัสนันท์ สว่างวัน-ม.2/12No.13 ห้องสมุด อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
883 27362 สุชาวดี ปักปิ่น-ม.2/12No.14 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
884 27935 มนุเชษฐ์ พรมวรรณา-ม.2/12No.15 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
885 27936 ฉัตรดนัย ดาวประสงค์-ม.2/12No.16 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
886 26782 จีรวัฒน์ พิรุณ-ม.3/1No.1 ห้อง 216 อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
887 26787 นิธิกร ถิ่นกำเเพง-ม.3/1No.1 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
888 26786 ธีรพงษ์ บุญนำ-ม.3/1No.2 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
889 26809 วาสนา สายโน-ม.3/1No.2 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
890 26796 จุฑามาศ เหมือนมาตย์-ม.3/1No.3 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
891 26812 ศิริภาภร ไทยโส-ม.3/1No.3 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
892 26798 ณัฐธร ศรีเจริญ-ม.3/1No.4 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
893 26783 เจษฎา วงษ์ใหญ่-ม.3/1No.4 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
894 26799 ทาริกา ทิพมาตย์-ม.3/1No.5 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
895 26794 กัญญารัตน์ หนันกระโทก-ม.3/1No.5 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
896 26800 ทิพย์นารี เพตาเสน-ม.3/1No.6 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
897 26788 ภาณุวิชญ์ จันทร์ละออ-ม.3/1No.6 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
898 26802 บุญฑริก ศรทอง-ม.3/1No.7 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
899 26792 สิงขร ศิริมงคล-ม.3/1No.7 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
900 26806 พรนิภา โกพล-ม.3/1No.8 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
901 26804 ปิยวรรณ พงษ์สุวรรณ์-ม.3/1No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
902 26807 พรพิมล ศักดี-ม.3/1No.9 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
903 26780 กิตติพงศ์ วันยาว-ม.3/1No.9 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
904 26808 มินตรา จันทร์พวง-ม.3/1No.10 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
905 26789 ภูเมธ นราขจรวุฒิ-ม.3/1No.10 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
906 26810 ศิริกันยา ทานะ-ม.3/1No.11 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
907 27346 วิชยุตม์ สิงซอม-ม.3/1No.11 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
908 26811 ศิริประภา วงศ์ประสาร-ม.3/1No.12 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
909 26793 อนุรักษ์ ทองทิพย์-ม.3/1No.12 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
910 26813 สุภาพร สุขภาค-ม.3/1No.13 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
911 27318 เกียรติศักดิ์ วงศ์เจริญ-ม.3/1No.13 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
912 26814 โสภิดา เกษแก้ว-ม.3/1No.14 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
913 26795 กัลยา แก้วศรี-ม.3/1No.14 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
914 26791 สกุลศักดิ์ บุญศักดิ์-ม.3/1No.15 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
915 26803 ปนัดดา บุญหล้า-ม.3/1No.16 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
916 26784 ชนะชัย คณะรัตน์-ม.3/1No.17 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
917 26785 ธนพร พันธ์ทอง-ม.3/1No.18 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
918 26790 ศักดิ์สิทธิ์ เหรียญทอง-ม.3/1No.19 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
919 26801 ธนพร สาโรจน์-ม.3/1No.20 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
920 26781 จิตติพัฒน์ วรบุตร-ม.3/1No.21 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
921 26819 นพดล หล้าใต้-ม.3/2No.1 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
922 26827 สุธี บุญสงค์-ม.3/2No.1 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
923 26821 เรืองวิทย์ บุญบำเรอ-ม.3/2No.2 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
924 26828 อภิเดช สุขอ้วน-ม.3/2No.2 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
925 26826 สมศักดิ์ ก้านน้อย-ม.3/2No.3 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
926 26833 ฐิดารัตน์ เพ็ชรศิลา-ม.3/2No.3 ห้อง 231 อ.ญาณา วาจนสุนทร ท่องเที่ยวทั่วไทย
927 26829 อุกฤษ อัมภรัตน์-ม.3/2No.4 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
928 26840 พีรณัฐ กิ่งพิลา-ม.3/2No.4 ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
929 26832 ชลิดา โพธิ-ม.3/2No.5 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
930 26842 เรวดี นนทิจันทร์-ม.3/2No.5 ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
931 26834 ธนพร สอนโคตร-ม.3/2No.6 ห้อง 231 อ.ญาณา วาจนสุนทร ท่องเที่ยวทั่วไทย
932 26843 วัชรีพร บาสี-ม.3/2No.6 ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
933 26837 ปิยวดี อสิพงษ์-ม.3/2No.7 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
934 26846 โศภิต หงษ์ทอง-ม.3/2No.7 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
935 26838 พรพิมล บุญไสย์-ม.3/2No.8 ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
936 26848 สุดารัตน์ สายพงษ์-ม.3/2No.8 ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
937 26839 พิมพ์พิศา ทับสมบัติ-ม.3/2No.9 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
938 26825 ศิวกร สุขอ้วน-ม.3/2No.9 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
939 26841 รุจิรา อุราเลิศ-ม.3/2No.10 ห้อง 231 อ.ญาณา วาจนสุนทร ท่องเที่ยวทั่วไทย
940 26836 ปฐมาวดี สารบุญ-ม.3/2No.10 ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
941 26844 ศศิประภา ทองทวี-ม.3/2No.11 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
942 26847 สรัลรัตน์ วงษ์เกษมสิน-ม.3/2No.11 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
943 26845 ศุทธหทัย สังวาลย์-ม.3/2No.12 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
944 26831 ชญานี พิมพ์สา-ม.3/2No.12 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
945 26850 อุทัยวรรณ พื้นพรม-ม.3/2No.13 ห้อง 231 อ.ญาณา วาจนสุนทร ท่องเที่ยวทั่วไทย
946 26835 ธิดารัตน์ อินทรโคตร-ม.3/2No.13 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
947 26815 ณภัทร คำชมภู-ม.3/2No.14 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
948 26823 วิทวัช เทพอาษา-ม.3/2No.15 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
949 26824 วุฒิพงษ์ ใบหอม-ม.3/2No.16 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
950 26818 ธีรศักดิ์ โพธิ์พุ่ม-ม.3/2No.17 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
951 26816 ณัฐกิตติ์ สันติเวศม์-ม.3/2No.18 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
952 26820 ภาณุพงษ์ มิ่งเจริญ-ม.3/2No.19 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
953 26854 จักรพงษ์ อังครุฑ-ม.3/3No.1 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
954 26851 กฤษดา บัวงาม-ม.3/3No.1 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
955 26858 ปิยวัฒน์ บัวจูม-ม.3/3No.2 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
956 26852 กิตษฎา บุญอุ้ย-ม.3/3No.2 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
957 26861 ศรายุทธ ภูมรี-ม.3/3No.3 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
958 26853 คณิติน ไชยมา-ม.3/3No.3 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
959 26867 กฤติพร ทาหอม-ม.3/3No.4 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
960 26859 ภาสกร คำเพราะ-ม.3/3No.4 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
961 26868 กัลณิกา สารหงษา-ม.3/3No.5 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
962 26866 เอกศักดิ์ แย้มสาลี-ม.3/3No.5 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
963 26869 จิรัญญา บรรเทา-ม.3/3No.6 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
964 26856 ชินธร สมวิเศษ-ม.3/3No.6 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
965 26870 ชัชนันท์ ชินวงศ์-ม.3/3No.7 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
966 26874 ธนพร สิมณี-ม.3/3No.7 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
967 26872 ณัฐธิดา ปานสุข-ม.3/3No.8 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
968 26863 อนุวัฒณ์ ชาลี-ม.3/3No.8 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
969 26873 ตะวัน ทาปลัด-ม.3/3No.9 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
970 26865 อินทรสิทธิ์ แก้วพวง-ม.3/3No.9 ห้องสมุด อ.วิชา กิ่งทอง ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
971 26875 ปนัดดา บุคำ-ม.3/3No.10 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
972 26855 เจษฎา ศรีหาบุตร-ม.3/3No.10 ใต้อาคาร 5 อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทย
973 26876 พรนภัส คูณชัย-ม.3/3No.11 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
974 26862 อนุภัทร เหล็กเพชร-ม.3/3No.11 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
975 26877 ภัคจิรา แสงใส-ม.3/3No.12 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
976 26860 วุฒิศักดิ์ สุขแสวง-ม.3/3No.12 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
977 26878 ภัทรนันท์ การลุ-ม.3/3No.13 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
978 26857 ชินวัตร จอมทอง-ม.3/3No.13 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
979 26879 ภีรดา น้อยพรม-ม.3/3No.14 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
980 26995 วิริญญา จันทสิงห์-ม.3/3No.14 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
981 26880 วริศรา บัวมาตร-ม.3/3No.15 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
982 26881 สุชาดา แสงใส-ม.3/3No.16 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
983 26882 สุพรรวษา กฤษฎาชาตรี-ม.3/3No.17 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
984 26883 สุภัสรา สำราญ-ม.3/3No.18 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
985 26884 อริศรา เดชโชค-ม.3/3No.19 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
986 26885 อัจจิมา ชมวงศ์-ม.3/3No.20 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
987 26886 อัญชิษฐา บุตรมาลา-ม.3/3No.21 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
988 26887 อินทิรา ตะนะสุข-ม.3/3No.22 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
989 27938 พนิดา มีพันธ์-ม.3/3No.23 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
990 26896 วรสิทธิ์ แก้วศรีนนท์-ม.3/4No.1 ห้อง 216 อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
991 26889 ชัยณุวัฒน์ แสงซ้าย-ม.3/4No.1 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
992 26898 ศุภโชค ทองสุขนอก-ม.3/4No.2 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
993 26891 ณัฐวัฒน์ แก้วมานะ-ม.3/4No.2 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
994 26899 สุเมธ ประจิมนอก-ม.3/4No.3 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
995 26895 วรวุฒิ บุญพิรินทร์-ม.3/4No.3 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
996 27886 อานนท์ แสนสมบัติ-ม.3/4No.4 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
997 26900 อมรชัย ทองพาทำ-ม.3/4No.4 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
998 26904 กชกร มาพงษ์-ม.3/4No.5 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
999 26907 เกษมณี ศรีแก้ว-ม.3/4No.5 ห้องสหกรณ์ อ.พนิตนันท์ กุลบุตร สหกรณ์
1000 26906 กฤติยา ลาพรมมา-ม.3/4No.6 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1001 26917 ทักษพร กุลาราช-ม.3/4No.6 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1002 26908 ขฎาธาร วชิรเวช-ม.3/4No.7 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1003 26919 นันทิชา แสงสว่าง-ม.3/4No.7 ห้องสหกรณ์ อ.พนิตนันท์ กุลบุตร สหกรณ์
1004 26910 จิรนันท์ มหานาม-ม.3/4No.8 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1005 26892 เบญจพล โคัวไพโรจน์-ม.3/4No.8 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1006 26911 ชฎาพร อารีย์-ม.3/4No.9 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1007 27831 มนัสวี แสงสุวรรณ-ม.3/4No.9 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1008 26912 ชนกนันท์ มุขขันธ์-ม.3/4No.10 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1009 26901 อาคเนย์ บุรีรัตน์-ม.3/4No.10 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1010 26914 ชลดา อิ่มอ้วน-ม.3/4No.11 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1011 26923 วิไลวรรณ ศาลา-ม.3/4No.11 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1012 26915 ชลธิชา พละศักดิ์-ม.3/4No.12 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1013 27344 หทัยทิพย์ ศรีโนนม่วง-ม.3/4No.12 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1014 26918 ธีรดา ภาดี-ม.3/4No.13 ห้องสหกรณ์ อ.พนิตนันท์ กุลบุตร สหกรณ์
1015 26893 ภัคพล ทองลือ-ม.3/4No.13 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1016 26920 รัตน์ชนก ด้วงสังข์-ม.3/4No.14 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1017 26903 เอกชาติ คูณทวี-ม.3/4No.14 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1018 26921 วรรณกาล ผลประเสริฐ-ม.3/4No.15 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1019 26916 ดวงกมล พนม-ม.3/4No.15 ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
1020 26924 สุธาสิณี พรมพื้น-ม.3/4No.16 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1021 26897 วุฒิพงศ์ หินอ่อน-ม.3/4No.16 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1022 26902 เอกชัย จำปาเรือง-ม.3/4No.17 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1023 26913 ชนิดา รักษาวงศ์-ม.3/4No.18 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1024 26905 กนกวรรณ โทลา-ม.3/4No.19 ห้องสหกรณ์ อ.พนิตนันท์ กุลบุตร สหกรณ์
1025 26888 กฤษณพงศ์ กิ่งบู-ม.3/4No.20 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1026 26927 ชญานนท์ แก้วมณี-ม.3/5No.1 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1027 26935 บุญเลิศ นารี-ม.3/5No.1 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1028 26930 เด่นชัย สินสว่าง-ม.3/5No.2 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1029 26950 แพรพลอย ป้องเศร้า-ม.3/5No.2 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1030 26933 ธีรพล เเก้วเกตุ-ม.3/5No.3 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1031 26953 โยษิตา บัวทอง-ม.3/5No.3 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1032 26934 นนทกานต์ อัมพร-ม.3/5No.4 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1033 26961 หฤทัย อินทร์ศร-ม.3/5No.4 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1034 26941 อนุรักษ์ ทองใคร้-ม.3/5No.5 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1035 27829 กิตติภณ พวงจำปา-ม.3/5No.5 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
1036 26942 กมลภัทร คำศรี-ม.3/5No.6 ห้อง 235 อ.อำภา จันทร์ผาย สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
1037 26944 จุฑาวรรณ ไชยเชษฐ์-ม.3/5No.6 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1038 26943 กัญญณัฐ วงษ์แสวง-ม.3/5No.7 ห้อง 235 อ.อำภา จันทร์ผาย สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
1039 26954 รัตนวลี วงษ์ประเทศ-ม.3/5No.7 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1040 26946 ชลธิชา สายโอ่-ม.3/5No.8 ห้อง 235 อ.อำภา จันทร์ผาย สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
1041 26958 สาวินี อุดมสันต์-ม.3/5No.8 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1042 26947 ธนพร เหรียญทอง-ม.3/5No.9 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1043 26945 ฉัตรฤดี สามสี-ม.3/5No.9 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1044 26948 ปฏิพร วงค์ชา-ม.3/5No.10 ห้อง 235 อ.อำภา จันทร์ผาย สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
1045 26929 กิตติพงษ์ สุรวิทย์-ม.3/5No.10 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1046 26949 ปนัดดา บุญพอ-ม.3/5No.11 ห้อง 233 อ.วิโรจน์ มั่นธรรม คณะกรรมการนักเรียน
1047 26936 ภานุวัฒน์ พละชาติ-ม.3/5No.11 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1048 26952 ภัทราพร สาระภาพ-ม.3/5No.12 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1049 26939 วชิรวิทย์ หงษ์อินทร์-ม.3/5No.12 ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน YC : Youth Counselor
1050 26955 วริตา นามวิชา-ม.3/5No.13 ห้อง 235 อ.อำภา จันทร์ผาย สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
1051 26951 ภัทรธิดา มังษา-ม.3/5No.13 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1052 26956 วิลาวัณย์ คชแพทย์-ม.3/5No.14 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1053 26926 กฤตษนัย สิมณี-ม.3/5No.14 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1054 26959 สิราวรรณ เหลาสิงห์-ม.3/5No.15 ห้อง 235 อ.อำภา จันทร์ผาย สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
1055 26960 สุตาภัทร ไชยดารา-ม.3/5No.15 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1056 26962 อรอนงค์ เเย้มพุฒ-ม.3/5No.16 ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1057 26938 เมฆา บัวแก้ว-ม.3/5No.16 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1058 26963 อริศรา บุญประกอบ-ม.3/5No.17 ห้อง 235 อ.อำภา จันทร์ผาย สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
1059 26931 ธนปาน วงษ์แก้ว-ม.3/5No.17 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1060 26937 ภูริทัศน์ นามวงค์-ม.3/5No.18 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1061 26928 ณธีนนท์ เอกสมภู-ม.3/5No.19 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1062 26964 กิตติศักดิ์ อุ่นอ่อน-ม.3/6No.1 ใต้อาคาร 5 อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทย
1063 26965 จิรโชติ ไกรจันทร์-ม.3/6No.1 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
1064 26973 โรจน์ระวี ณ อุบล-ม.3/6No.2 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1065 26966 ณัฐชัย สินลับ-ม.3/6No.2 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
1066 26976 ศิริพงษ์ บัวงาม-ม.3/6No.3 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
1067 26968 ธงชัย ชิณวงค์-ม.3/6No.3 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
1068 26979 อนุชา สายพินิจ-ม.3/6No.4 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
1069 26970 ปรมี ชูเลิศ-ม.3/6No.4 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1070 26981 กมลวรรณ ศรีจันทร์-ม.3/6No.5 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1071 26971 พิพัฒพงค์ มีพันธ์-ม.3/6No.5 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1072 26986 ณัฐธิดา ทาวงค์-ม.3/6No.6 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1073 26975 วีรยุทธ หอมชื่น-ม.3/6No.6 ห้อง 216 อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1074 26994 มณนภา สักกุณี-ม.3/6No.7 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1075 26988 นพมาศ คงโคตร-ม.3/6No.7 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1076 26996 สุณิสา ศรีแก้วกุล-ม.3/6No.8 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1077 26989 นันทรัตน์ คูณขุนทด-ม.3/6No.8 ห้อง 216 อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1078 26997 สุธากุล พวงจำปา-ม.3/6No.9 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1079 26992 พัชริดา วงค์พุฒ-ม.3/6No.9 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1080 26999 สุภารัตน์ อินทพันธ์-ม.3/6No.10 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1081 26982 แก้วมณี ศรีสงคราม-ม.3/6No.10 ห้อง 216 อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1082 27933 ทัศนีย์ ศรศิริ-ม.3/6No.11 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1083 26993 พิมยะดา พรหมเสนา-ม.3/6No.11 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1084 27000 สุภาวดี สุนีย์-ม.3/6No.12 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1085 26969 เนติพงษ์ นนทา-ม.3/6No.13 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
1086 26977 สิทธินันท์ ศิริยาน-ม.3/6No.14 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
1087 26978 อธิราช เทียมคำ-ม.3/6No.15 ใต้อาคาร 5 อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทย
1088 26991 ปพิชญา สงเมือง-ม.3/6No.16 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1089 27001 อัจฉรา ประทุมรัตน์-ม.3/6No.17 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1090 26972 ไพมณี สระทอง-ม.3/6No.18 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1091 26967 ณัฐนันท์ คำตะลา-ม.3/6No.19 ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น
1092 26983 จิตษดา วิเศษสิงห์-ม.3/6No.20 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
1093 26985 จุฑาทิพย์ สมบัติ-ม.3/6No.21 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1094 26998 สุปราณี บุญเอนก-ม.3/6No.22 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1095 26980 กนกอร วราบุตร-ม.3/6No.23 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
1096 26984 จิราภรณ์ ตะนะสุข-ม.3/6No.24 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1097 26990 ปนัดดา บรรลือเผ่าพงค์-ม.3/6No.25 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
1098 26987 ธีรดา สุวรรณ์-ม.3/6No.26 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1099 27004 คุณาธิป ภูลทา-ม.3/7No.1 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1100 27002 กฤษดา แก้วพวง-ม.3/7No.1 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1101 27006 ชัยกมล สีสอนเหม่น-ม.3/7No.2 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1102 27003 กาจบดินทร์ พวงพั่ว-ม.3/7No.2 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1103 27017 อิสริยาพงศ์ อ่อนเกษ-ม.3/7No.3 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1104 27008 ธนกฤต บุญเสนอ-ม.3/7No.3 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1105 27019 กัลยา ธนะศรี-ม.3/7No.4 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1106 27022 จริยา แสงกอง-ม.3/7No.4 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1107 27020 กุลกัญญา วราพุฒ-ม.3/7No.5 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1108 27027 บุษรา แหลมไธสง-ม.3/7No.5 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1109 27024 ฐิดาภรณ์ พรมพื้น-ม.3/7No.6 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1110 27033 สกาวฟ้า บุญศักดิ์-ม.3/7No.6 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1111 27025 ฐิตินันท์ จงห่อกลาง-ม.3/7No.7 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
1112 27036 หทัยชนก เขียวอ่อน-ม.3/7No.7 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1113 27030 พรรณิภา บุญรินทร์-ม.3/7No.8 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1114 27011 พีรภัทร เสาร์ชัย-ม.3/7No.8 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1115 27031 พัชรินทร์ มังษา-ม.3/7No.9 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1116 27023 จุฑาทิพย์ น้อยสาลี-ม.3/7No.9 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1117 27032 ศรัณย์พร เขียวอ่อน-ม.3/7No.10 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1118 27029 ปนัดดา ไชยชนะ-ม.3/7No.10 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1119 27034 สุดารัตน์ สุโพธิ์-ม.3/7No.11 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1120 27037 หยาดนภา ปัญญารัมย์-ม.3/7No.11 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1121 27035 สุภาพร บุญเริ่ม-ม.3/7No.12 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1122 27005 จิรศักดิ์ ชากาศรี-ม.3/7No.12 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1123 27038 อรปรียา กงทอง-ม.3/7No.13 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1124 27015 สุทธิชัย เชื้อชม-ม.3/7No.13 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1125 27016 อภิรักษ์ สุระเสน-ม.3/7No.14 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1126 27013 ศักรินทร์ หิปะนัส-ม.3/7No.15 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1127 27028 เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์-ม.3/7No.16 ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
1128 27026 ธัญญาลักษณ์ พันธ์มา-ม.3/7No.17 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1129 27009 นันทกร ผ่านพรม-ม.3/7No.18 ห้องสมุด อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
1130 27007 ณัฐพงศ์ พร้อมพรม-ม.3/7No.19 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
1131 27014 ศุภกิตติ์ ป้องเศร้า-ม.3/7No.20 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1132 27018 กัญญาณัฐ์ ค้ำชู-ม.3/7No.21 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1133 27039 อรัญญา มุ่งหมาย-ม.3/7No.22 ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
1134 27012 ลัทธพล เมืองจันทร์-ม.3/7No.23 ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง ภูมิปัญญาไทย
1135 27010 พสิษฐ์ ฮงทอง-ม.3/7No.24 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1136 27021 เกวลิน ศรีชัยวาน-ม.3/7No.25 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1137 27040 ไกรฤทธิ์ สุภเกษ-ม.3/8No.1 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1138 27050 นันธพงษ์ โขสูงเนิน-ม.3/8No.1 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1139 27042 จีรภัทร มวลทอง-ม.3/8No.2 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1140 27056 กนกวรรณ นครเจิม-ม.3/8No.2 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1141 27043 ชนายุทธ สิมาขันธ์-ม.3/8No.3 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1142 27077 อรวรรณ สายลุน-ม.3/8No.3 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1143 27047 ทีฆทัศน์ โคตะสา-ม.3/8No.4 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
1144 27053 ภูมิพัฒน์ สนิท-ม.3/8No.4 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1145 27049 ธีรภัทร์ อินทวงษ์-ม.3/8No.5 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1146 27069 พัชรภรณ์ ตรีสุวรรณธาร-ม.3/8No.5 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1147 27051 ปิยะวัฒน์ วรรณประภา-ม.3/8No.6 อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
1148 27944 วิลาสินี ไชยศิริธนวัฒน์-ม.3/8No.6 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1149 27052 พัชรพล สมปาน-ม.3/8No.7 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1150 27072 รุ่งฤดี วงศ์ใหญ่-ม.3/8No.7 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1151 27054 ยุทธนา มะลัย-ม.3/8No.8 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1152 27062 ดาริน แสงวิเศษ-ม.3/8No.8 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1153 27055 ศศิพล ใจเย็น-ม.3/8No.9 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1154 27064 นภัส ชวดรัมย์-ม.3/8No.9 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1155 27057 กัลยาวดี จันดาบุตร-ม.3/8No.10 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
1156 27046 ณัฐวุฒิ เห็มภูมิ-ม.3/8No.10 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1157 27058 กุลธิดา กิ่งคำ-ม.3/8No.11 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
1158 27919 กัญญารัตน์ ดวงจันทร์-ม.3/8No.11 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1159 27060 จิรวรรณ์ ศรีหาบุตร-ม.3/8No.12 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1160 27065 นันฑิกา แซ่เตีย-ม.3/8No.12 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1161 27061 ญาณภา ขันชะลี-ม.3/8No.13 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
1162 27059 จิดาภา ห่วงเพชร-ม.3/8No.13 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1163 27066 นาตชา ป้อมพิทักษ์-ม.3/8No.14 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1164 27073 วิยาดา ตะนะสุข-ม.3/8No.14 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1165 27067 ปวันรัตน์ พื้นผา-ม.3/8No.15 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1166 27044 ชัยวัฒน์ บุญบำเรอ-ม.3/8No.15 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1167 27068 ปานชนก อาษากิจ-ม.3/8No.16 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1168 27063 ธดาภรณ์ สมสอน-ม.3/8No.16 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1169 27070 มนปริยา มีศรี-ม.3/8No.17 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1170 27045 ฐิติพงษ์ บุญเพ็ง-ม.3/8No.17 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1171 27342 วิยะดา ศรีวงค์-ม.3/8No.18 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1172 27048 ธีรเดช ยิ้มเกิด-ม.3/8No.18 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1173 27076 อรณี ไตรรัตน์-ม.3/8No.19 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1174 27071 รัตติยากร สายพินิจ-ม.3/8No.19 ห้อง 113 อ.สมพงษ์ ละชั่ว อนุรักษ์สมุนไพรไทย
1175 27078 กิตติพันธุ์ บุญเสนอ-ม.3/9No.1 ห้อง 312 อ.ศิริวรรณ สาธุพันธ์ นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
1176 27079 จักรพันธ์ จันทร์ถา-ม.3/9No.1 ห้อง 312 อ.ศิริวรรณ สาธุพันธ์ นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
1177 27083 ชัยพร บรรณทิพย์-ม.3/9No.2 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1178 27081 เจษฎากร สุขเสริม-ม.3/9No.2 ห้อง 312 อ.ศิริวรรณ สาธุพันธ์ นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
1179 27084 ณัฐพนธ์ สิงห์สวัสดิ์-ม.3/9No.3 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1180 27082 ชัชนันท์ บุตราช-ม.3/9No.3 ห้อง 312 อ.ศิริวรรณ สาธุพันธ์ นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
1181 27086 ธีรยุทธ ชารีพันธ์-ม.3/9No.4 ห้อง 312 อ.ศิริวรรณ สาธุพันธ์ นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
1182 27093 เอกรินทร์ บัวเเก้ว-ม.3/9No.4 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1183 27088 รณชัย คชรักษ์-ม.3/9No.5 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1184 27094 กัลยรัตน์ เชื้ออุ่น-ม.3/9No.5 ห้อง 312 อ.ศิริวรรณ สาธุพันธ์ นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
1185 27090 วรเมธ พิลา-ม.3/9No.6 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1186 27109 สไบพร สะอาด-ม.3/9No.6 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1187 27924 วันธงไชย ชราศรี-ม.3/9No.7 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1188 27112 สุณิสา แก้วรักษา-ม.3/9No.7 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1189 27095 ขวัญนภา ทองขาว-ม.3/9No.8 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1190 27080 จารุพงษ์ บัวแก้ว-ม.3/9No.8 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1191 27096 จุฑาทิพย์ เครือบุตร-ม.3/9No.9 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1192 27091 ศุภกิตติ์ เกษแก้ว-ม.3/9No.9 ห้อง 312 อ.ศิริวรรณ สาธุพันธ์ นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
1193 27097 ณัฐสุดา แสวงวงศ์-ม.3/9No.10 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1194 27085 ดิษฐพงษ์ เขียวอ่อน-ม.3/9No.10 ห้อง 312 อ.ศิริวรรณ สาธุพันธ์ นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
1195 27098 ทักษพร ศรีปัตเนตร-ม.3/9No.11 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1196 27089 วรชัย คงชูศรี-ม.3/9No.11 ห้อง 312 อ.ศิริวรรณ สาธุพันธ์ นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
1197 27099 นภัส ปานช่วย-ม.3/9No.12 ห้อง 312 อ.ศิริวรรณ สาธุพันธ์ นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
1198 27092 สิรณ์วิชญ์ นาคำ-ม.3/9No.12 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1199 27100 นฤมล บุญหล้า-ม.3/9No.13 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1200 27108 ศิริขวัญ นนทา-ม.3/9No.13 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1201 27101 นิธินี ปักแก้ว-ม.3/9No.14 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1202 27102 พรนภา ไชยโยธา-ม.3/9No.15 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1203 27103 พรรณนภา วัง-ม.3/9No.16 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1204 27104 พัชริดา ทองสุ-ม.3/9No.17 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1205 27105 พิมพ์พร อัมภรัตน์-ม.3/9No.18 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1206 27106 วิระกานต์ ภักดียุทธ-ม.3/9No.19 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1207 27107 ศาริณี สอใบ-ม.3/9No.20 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1208 27110 สิริกร จันทรส-ม.3/9No.21 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1209 27111 สิริญญา มุ่งหม่าน-ม.3/9No.22 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1210 27113 สุพิชชา อ่อนเกษ-ม.3/9No.23 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1211 27114 สุวนันท์ นามาก-ม.3/9No.24 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1212 27115 เสาวลักษณ์ โพธิกุล-ม.3/9No.25 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1213 28511 ปริยาภัทร พิลา-ม.3/9No.26 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1214 27117 เจษฎา สุรวิทย์-ม.3/10No.1 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1215 27121 พัฒนวัฒน์ สาประวัติ-ม.3/10No.1 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
1216 27118 ฐิรวัฒน์ สินสมุทร์-ม.3/10No.2 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1217 27814 ทนงศักดิ์ กิ่งผา-ม.3/10No.3 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
1218 27119 เทวฤทธิ์ กรีฑา-ม.3/10No.4 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1219 27120 นิติภูมิ ข่วงสิมมา-ม.3/10No.5 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1220 27122 วัชรพงษ์ สีหาพล-ม.3/10No.6 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
1221 27900 หาญไชย หอชัย-ม.3/10No.7 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
1222 27124 อานุภาพ บุญศักดิ์-ม.3/10No.8 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
1223 27125 กิตติยาพร แสวงทรัพย์-ม.3/10No.9 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1224 27126 เกษมณี แซ่ตัง-ม.3/10No.10 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1225 27127 จารุวรรณ พงษ์อ่อน-ม.3/10No.11 ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง ท่องโลกทันเหตุการณ์
1226 27128 จิราพร สุพร-ม.3/10No.12 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1227 27129 ณัฐกมล สมนึก-ม.3/10No.13 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1228 27130 ณัฐพร สุรวิทย์-ม.3/10No.14 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1229 27131 ทิพมาศ ดวงแก้ว-ม.3/10No.15 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1230 27132 นงนภัส สันติเวศม์-ม.3/10No.16 ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง ท่องโลกทันเหตุการณ์
1231 27133 นภาอักษร คำศรี-ม.3/10No.17 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1232 27134 นันทิกานต์ บัวหอม-ม.3/10No.18 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1233 27135 นิฐานันท์ เขียวอ่อน-ม.3/10No.19 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1234 27136 ปรียา สายสุ้ย-ม.3/10No.20 ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง ท่องโลกทันเหตุการณ์
1235 27137 พฤกษา ใจเดช-ม.3/10No.21 ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1236 27138 พัชราวดี วงศ์เจริญ-ม.3/10No.22 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1237 27140 แพรวไหม สาโสธร-ม.3/10No.23 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
1238 27141 รุ่งทิวา สิงห์ซอม-ม.3/10No.24 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1239 27142 ลลิดา อินทพันธ์-ม.3/10No.25 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
1240 27143 ลลิตา เชาวนพงษ์-ม.3/10No.26 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
1241 27144 วราภรณ์ คำเพ็ชรดี-ม.3/10No.27 ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง ท่องโลกทันเหตุการณ์
1242 27145 วีรญา นาคศรีสุข-ม.3/10No.28 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
1243 27146 ศิริรัตน์ บัวลา-ม.3/10No.29 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1244 27147 สุธิชา เศรษฐพงษ์-ม.3/10No.30 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
1245 27148 สุวิชาดา ศาลา-ม.3/10No.31 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
1246 27149 หนึ่งฤทัย หนักแน่น-ม.3/10No.32 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
1247 27150 หัทยาภรณ์ เกิดคง-ม.3/10No.33 ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง ท่องโลกทันเหตุการณ์
1248 27151 อรธิชา บุญทำมา-ม.3/10No.34 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1249 27152 อรนภา เสนาะ-ม.3/10No.35 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
1250 27153 อรอุมา วงศ์จันทร์-ม.3/10No.36 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
1251 27154 อัจฉรา อุดรพิมาย-ม.3/10No.37 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1252 27194 กิตติพร ประสานพันธ์-ม.3/10No.38 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
1253 27958 ปอรรัชม์ สำราญ-ม.3/10No.39 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
1254 28508 กันทลัส พันธ์เลิศ-ม.3/10No.40 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1255 27155 กนกศักดิ์ ชราศรี-ม.3/11No.1 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
1256 27156 เจตน์สฤษฎิ์ บุญประเคน-ม.3/11No.1 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1257 27157 โชคชัย พลศักดิ์-ม.3/11No.2 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
1258 27158 ณรงค์ศักดิ์ สายบุบผา-ม.3/11No.3 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
1259 27159 ณัฐวุฒิ ศรีชัย-ม.3/11No.4 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
1260 27160 ณัฐวุฒิ กัญญา-ม.3/11No.5 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
1261 27161 ธราธิป ศรีใส-ม.3/11No.6 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
1262 27162 ปฏิภาณ โคตรวงค์-ม.3/11No.7 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
1263 27163 ปณิธาน ชราศรี-ม.3/11No.8 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1264 27164 ประกาศิต ทาลา-ม.3/11No.9 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
1265 27166 วีระชัย แก้ววงษา-ม.3/11No.10 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
1266 27167 อภิสิทธิ์ ทองแสน-ม.3/11No.11 ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร นิทานคุณธรรม
1267 27168 กมลชนก เหรียญทอง-ม.3/11No.12 ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง ท่องโลกทันเหตุการณ์
1268 27324 กัลยกร บุญลา-ม.3/11No.13 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1269 27169 กายพิสุทธิ์ จีนารัตน์-ม.3/11No.14 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1270 27170 ชลชิชา นามสุวรรณ์-ม.3/11No.15 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1271 27171 ณัฐณิชา บุญศักดิ์-ม.3/11No.16 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
1272 27172 ธนาวดี นักคำพันธ์-ม.3/11No.17 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1273 27173 นันธิดา จันทร์ละออ-ม.3/11No.18 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1274 27174 นุชนาฏ คำตะนิตย์-ม.3/11No.19 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
1275 27176 ปรียาภรณ์ ทาระ-ม.3/11No.20 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
1276 27177 ณิชชาวีณ์ พิมพ์พัฒน์-ม.3/11No.21 ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1277 27178 เป็นหนึ่ง สายวงศ์-ม.3/11No.22 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
1278 27179 พัชราภรณ์ นรดิษฐ-ม.3/11No.23 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1279 27180 พิชชาภา ทองทวี-ม.3/11No.24 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
1280 27181 พิชญาภา ปักโคทะกัง-ม.3/11No.25 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
1281 27182 พิมพิศา ศรีทากุล-ม.3/11No.26 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1282 27183 เพชราภรณ์ วงษ์ใหญ่-ม.3/11No.27 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1283 27184 ภัทรวดี ศรีหาภาค-ม.3/11No.28 ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1284 27185 ภัทรสุดา ประสงค์ศิลป์-ม.3/11No.29 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
1285 27187 วชิราพรรณ คำมงคล-ม.3/11No.30 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
1286 27188 วรรณพร อินทะวงษ์-ม.3/11No.31 ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ cover dance
1287 27189 วริยา ขันสัมฤทธิ์-ม.3/11No.32 ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง ท่องโลกทันเหตุการณ์
1288 27190 ศศิวิมล เสียงใส-ม.3/11No.33 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1289 27191 ศิริวรรณ บัวหอม-ม.3/11No.34 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1290 27192 สวรส คงพุท-ม.3/11No.35 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1291 27193 อชิรญา สารีพันธ์-ม.3/11No.36 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
1292 27939 นันทิพร ปักโคทะกัง-ม.3/11No.37 ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ Crossword
1293 27196 ณัฐวุฒิ อุ้มไธสง-ม.3/12No.1 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1294 27195 ณัฎฐกรษ์ ศรีโคตร-ม.3/12No.1 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1295 27198 นิติภูมิ เกษี-ม.3/12No.2 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1296 27197 ธนวัฒน์ รองทอง-ม.3/12No.2 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1297 27199 นิติรัฐการณ์ หมายสุข-ม.3/12No.3 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1298 27206 นภัสร อุ้ยเจริญ-ม.3/12No.3 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1299 27200 ปรมินทร์ พิมพ์พัฒน์-ม.3/12No.4 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1300 27139 เพลินพิศ เรืองศรี-ม.3/12No.4 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1301 27201 ศักดิ์ชัย ชาภักดี-ม.3/12No.5 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
1302 27207 เยาวภา ผสมวงค์-ม.3/12No.5 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1303 26864 อรรถพล สังเสวี-ม.3/12No.6 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1304 26925 สุธิตา จารุวงศ์-ม.3/12No.6 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1305 27204 กุลธิดา ศรีษะมุข-ม.3/12No.7 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1306 27203 กัลย์สุดา พิมพ์โต่ง-ม.3/12No.7 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1307 27205 ณัฏฐริฎา เพียขันทา-ม.3/12No.8 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1308 27202 อภิชาต แก้วรักษา-ม.3/12No.8 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1309 27175 รัชนี งามขำ-ม.3/12No.9 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
1310 27208 อารียา ประทุมรัตน์-ม.3/12No.10 ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา Drama
1311 26318 กฤเพชร สายที-ม.4/1No.1 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1312 26304 พรรณพัศษา วงศ์เจริญ-ม.4/1No.1 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1313 26281 คณาธิป อิ่มอ้วน-ม.4/1No.2 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1314 28397 รดาพร สารบุญ-ม.4/1No.2 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1315 26282 จิราธิป ทิพย์รักษา-ม.4/1No.3 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1316 26278 สุทธิดา อัมภรัตน์-ม.4/1No.3 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1317 26206 ณัฐวิชญ์ ประมูลพงษ์-ม.4/1No.4 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1318 26321 ทินกร โนนสัง-ม.4/1No.5 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1319 28391 ปรีชา ทองจีน-ม.4/1No.6 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1320 26333 สุธนัย สืบสิงห์-ม.4/1No.7 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1321 26221 อิทธิพล บรรชิต-ม.4/1No.8 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1322 26448 กัณฐมณี ประเสริฐศรี-ม.4/1No.9 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1323 26222 กัลยาณี ศรเพชร-ม.4/1No.10 ห้องสหกรณ์ อ.พนิตนันท์ กุลบุตร สหกรณ์
1324 28392 กิตติกานต์ คินันติ-ม.4/1No.11 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
1325 26260 กุลณัล มาสายออ-ม.4/1No.12 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1326 28393 จิราภรณ์ มีศรี-ม.4/1No.13 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1327 28394 ชลธิดา หงษ์ทอง-ม.4/1No.14 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
1328 26264 ฐิติมา ไกรษี-ม.4/1No.15 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
1329 28395 เบญจมาศ น่วมปฐม-ม.4/1No.16 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1330 26302 เบญญา คำบาล-ม.4/1No.17 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
1331 26191 พนิดา พิมพา-ม.4/1No.18 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1332 26586 ภัทรธิดา เจริญรักษ์-ม.4/1No.19 ห้อง 117 อ.ก่อโชค ต่อนคำสนธ์ A-MATH/SUDOKU เฉพาะ ม.ปลาย
1333 28396 ยลดา พิลา-ม.4/1No.20 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
1334 28398 รัชฎาพร บุญทศ-ม.4/1No.21 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1335 26232 รัชดาภรณ์ อุ่นจังหาร-ม.4/1No.22 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1336 28399 รุจิเรข ไกรษี-ม.4/1No.23 หัอง 324 อ.บังออน จุลพล ดาราศาสตร์
1337 26347 ลดาวัลย์ กาญจนลาภ-ม.4/1No.24 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1338 26276 สิรินทรา สีสังปัด-ม.4/1No.25 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1339 28400 สุพัตรา แสงสุด-ม.4/1No.26 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1340 26467 แสงนภา แก้วคำไสย์-ม.4/1No.27 ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
1341 26540 ยอดดวงใจ สุขอ้วน-ม.4/1No.28 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
1343 26243 ชาคลีย์ คำแสง-ม.4/2No.1 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1342 26474 ธีระพงค์ ปีมา-ม.4/2No.1 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1345 26248 ธนวิชญ์ พันธ์วิไล-ม.4/2No.2 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1344 26437 ปฏิวัติ ศรีหาบุตร-ม.4/2No.2 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1347 26170 ธิติศักดิ์ วิลาวัลย์-ม.4/2No.3 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1346 28401 ภราดร เสาร์ชัย-ม.4/2No.3 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1349 26212 ธีระ บุญประวัติ-ม.4/2No.4 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1348 26190 เบญจมาศ เกษแก้ว-ม.4/2No.4 ห้องสหกรณ์ อ.พนิตนันท์ กุลบุตร สหกรณ์
1351 26441 ภานุพงศ์ แก้วพวง-ม.4/2No.5 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1350 28403 ประภาพร อ่อนเกษ-ม.4/2No.5 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1352 28404 พรพิมล บุญสุข-ม.4/2No.6 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
1353 26445 สิทธิชัย นารินรักษ์-ม.4/2No.6 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1354 28405 พัชราภรณ์ แสงส่อง-ม.4/2No.7 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
1355 26451 จุฑารัตน์ จงรักษ์-ม.4/2No.7 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1356 26422 พิมลรัตน์ พรมล้วน-ม.4/2No.8 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1357 26186 ณัฐนิชา เลขสันต์-ม.4/2No.8 ห้องสหกรณ์ อ.พนิตนันท์ กุลบุตร สหกรณ์
1358 28406 ภนิตา สายราช-ม.4/2No.9 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1359 28402 ปนัดดา สุรวิทย์-ม.4/2No.9 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
1360 28407 ภาวินี ทวีศิลป์-ม.4/2No.10 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
1361 26303 ปนัทดา บุญแสง-ม.4/2No.10 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1362 28408 มยุรี ผูกมั่น-ม.4/2No.11 ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา นาฏศิลป์ไทย
1363 26197 ยุวรัตน์ ชาลี-ม.4/2No.11 ห้องสหกรณ์ อ.พนิตนันท์ กุลบุตร สหกรณ์
1364 28502 รุจิรา สุระโคตร-ม.4/2No.12 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
1365 28411 อรทัย ทองปิว-ม.4/2No.12 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1366 26235 วรรณภา กัลยลัง-ม.4/2No.13 ห้องสหกรณ์ อ.พนิตนันท์ กุลบุตร สหกรณ์
1367 26463 วิชชุดา คำอุดม-ม.4/2No.14 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1368 28409 ศิริวรรณ ภูมลี-ม.4/2No.15 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1369 28410 สุดารัตน์ จำลองพันธ์-ม.4/2No.16 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1370 26315 อรัญญา อัมภรัตน์-ม.4/2No.17 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1371 26391 อาทิตยา จันถา-ม.4/2No.18 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1372 28412 อินทิรา จันทา-ม.4/2No.19 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1373 26472 จักรพันธ์ จันทร์เพชร-ม.4/3No.1 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1374 26432 เฉลิมชัย พรหมประดิษฐ์-ม.4/3No.1 ห้อง 325 อ.นุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล รักษ์กับต้นไม้
1375 26393 จิรศักดิ์ ชราศรี-ม.4/3No.2 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1376 26360 พุฒินันท์ จันทร์มั่น-ม.4/3No.2 ห้อง 325 อ.นุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล รักษ์กับต้นไม้
1378 26406 เศรษฐพงษ์ สมนึก-ม.4/3No.3 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1377 26319 ฐปกรณ์ สมศรี-ม.4/3No.3 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1379 28413 ธนาคาร ศรีมณี-ม.4/3No.4 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1380 26369 อัครพล ตุนา-ม.4/3No.4 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1382 26524 เอกพงษ์ ทานะ-ม.4/3No.5 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1381 26172 ธีระ คำสาย-ม.4/3No.5 ห้อง 325 อ.นุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล รักษ์กับต้นไม้
1383 26404 มนต์นัทธ์ ทองมี-ม.4/3No.6 ห้อง 325 อ.นุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล รักษ์กับต้นไม้
1384 28422 มลฤดี จงรักษ์-ม.4/3No.6 ห้อง 117 อ.ก่อโชค ต่อนคำสนธ์ A-MATH/SUDOKU เฉพาะ ม.ปลาย
1386 28423 วิภวานี สิทธิมัง-ม.4/3No.7 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1385 28414 สุทธิพงศ์ ตรงดี-ม.4/3No.7 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1387 28415 อนุวัฒน์ ผลบุญ-ม.4/3No.8 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1388 26275 ศศิธร ห่วงเพ็ชร-ม.4/3No.8 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1389 26183 อรรถพล นามบุญเรือง-ม.4/3No.9 ห้อง 325 อ.นุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล รักษ์กับต้นไม้
1390 26201 อภิญญา ห่อคำ-ม.4/3No.9 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1391 26297 กัญญารักษ์ ตะเกรียงพล-ม.4/3No.10 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1392 28416 กาญจนา บ่อแก้ว-ม.4/3No.11 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1393 26185 ชญาภัส กิ่งพิลา-ม.4/3No.12 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1394 26225 ณัฐวดี พละศักดิ์-ม.4/3No.13 ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ กรีฑา
1395 28417 นนทิยา มาชัย-ม.4/3No.14 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1396 28418 นภาพร บุญอาษา-ม.4/3No.15 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1397 28419 นาตยา พุ่มทอง-ม.4/3No.16 ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
1398 28420 นุธิดา พรมดี-ม.4/3No.17 ห้อง 117 อ.ก่อโชค ต่อนคำสนธ์ A-MATH/SUDOKU เฉพาะ ม.ปลาย
1399 28421 บุษกร รักษาแก้ว-ม.4/3No.18 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1400 28424 สุภาวิณี ประดาจิตร-ม.4/3No.19 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1401 28425 อภิญญา ภาดี-ม.4/3No.20 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1402 26469 อารยา คำกิ่ง-ม.4/3No.21 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1404 26317 กรวิชญ์ พลดง-ม.4/4No.1 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1403 28427 ธนัชชา เหล็กกล้า-ม.4/4No.1 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1405 26476 นพรัตน์ มั่นยืน-ม.4/4No.2 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1406 28426 จารุเดช บุญรัตนื-ม.4/4No.2 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1407 26175 ปฏิญญา จำปาสา-ม.4/4No.3 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1408 26396 ทวีศักดิ์ คึขุนทด-ม.4/4No.3 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1409 26442 ยุทธกานต์ รองทอง-ม.4/4No.4 ห้อง 113 อ.สมพงษ์ ละชั่ว อนุรักษ์สมุนไพรไทย
1410 26329 วัฒนชัย อินอะนัน-ม.4/4No.4 ห้อง 216 อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม เสื้อแส่วกันทรารมณ์(งานปักด้วยมือ)
1411 28510 วัชรากรณ์ จงรักษ์-ม.4/4No.5 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1412 28428 ศรายุทธ สุระสิงห์-ม.4/4No.5 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1413 28429 ศุภชัย เวียงคำ-ม.4/4No.6 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1414 26181 สิทธิชัย อุดม-ม.4/4No.6 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1415 26408 อนุชา แอนโก-ม.4/4No.7 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1416 26262 จิราพร ศรีอาจ-ม.4/4No.7 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1418 26390 สกัญญา สิมมาขันธ์-ม.4/4No.8 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1417 26753 เอกนุพล พงษ์ทอง-ม.4/4No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1419 28430 กาญจนา กุมรีจิตร-ม.4/4No.9 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1420 26240 สุทธิกานต์ สายตา-ม.4/4No.9 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1421 28431 กิตติมา ภาดี-ม.4/4No.10 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1422 26200 สุนิดาภรณ์ คำบาล-ม.4/4No.10 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1423 28432 ชลธิชา หล้าใต้-ม.4/4No.11 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา 1
1424 26531 ณัฏฐนิภา นันทา-ม.4/4No.12 ห้อง 113 อ.สมพงษ์ ละชั่ว อนุรักษ์สมุนไพรไทย
1425 26300 ธนิศร นิลเนตร-ม.4/4No.13 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1426 26230 ปภาดา สีหาบุตร-ม.4/4No.14 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1427 28433 ปิยนุช วงษ์ใหญ่-ม.4/4No.15 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1428 26458 ปิยวรรณ วงศ์กันยา-ม.4/4No.16 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1429 26306 พิมพ์ชนก เหมือนมาตย์-ม.4/4No.17 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1430 26426 ศรินยา กิ่งพิลา-ม.4/4No.18 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1431 26388 ศิริวรรณ แก้วศรี-ม.4/4No.19 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1432 26389 สลิลทิพย์ เขียวอ่อน-ม.4/4No.20 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1434 26517 นันทกร เนื้อไม้หอม-ม.4/5No.1 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1433 26509 กฤติพงษ์ แสงสาย-ม.4/5No.1 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
1435 26208 เทพทัต อักษร-ม.4/5No.2 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1436 28436 บัณฑิต สายแก้ว-ม.4/5No.2 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1437 28434 ธนกร สารัง-ม.4/5No.3 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
1438 28439 สวามิศ ศิริโท-ม.4/5No.3 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
1439 28435 ธนบดินทร์ ทองลือ-ม.4/5No.4 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1440 26184 จรรจิรา บุญถนอม-ม.4/5No.4 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
1441 26250 นวพล สายธนู-ม.4/5No.5 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
1442 28441 จิราวรรณ พิลา-ม.4/5No.5 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1443 28437 พงษ์พิทักษ์ ขันสุวรรณ-ม.4/5No.6 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
1444 28444 ณัฐธิชา จำปาทอง-ม.4/5No.6 ห้องโสตทัศนศึกษา อ.ทิว พจนา ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย
1445 28438 วีรภาพ จุลแดง-ม.4/5No.7 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1446 28446 พรชิตา อินทร์จันทร์-ม.4/5No.7 ห้องโสตทัศนศึกษา อ.ทิว พจนา ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย
1447 26216 ศิวกร ศรีแจ้ง-ม.4/5No.8 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1448 28448 รสสุคนธ์ โยธี-ม.4/5No.8 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1449 26373 กฤษติยาภรณ์ ทองมาก-ม.4/5No.9 ห้องโสตทัศนศึกษา อ.ทิว พจนา ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย
1450 28440 จินดาวรรณ จันทร์ลุน-ม.4/5No.10 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1451 28442 ชลดา พรมดี-ม.4/5No.11 ห้องโสตทัศนศึกษา อ.ทิว พจนา ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย
1452 28443 ชลธิชา ทองทวี-ม.4/5No.12 ห้องโสตทัศนศึกษา อ.ทิว พจนา ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย
1453 26299 ชลิตา พื้นพรม-ม.4/5No.13 ห้องโสตทัศนศึกษา อ.ทิว พจนา ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย
1454 26378 ณัฐธิภรณ์ คำพันธ์-ม.4/5No.14 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1455 26499 นุชจรี สายลุน-ม.4/5No.15 ห้องโสตทัศนศึกษา อ.ทิว พจนา ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย
1456 26574 ปรียาทิพย์ ทิพย์รักษา-ม.4/5No.16 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1457 28445 พรจันทร์ โพธิ์พรม-ม.4/5No.17 ห้องโสตทัศนศึกษา อ.ทิว พจนา ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย
1458 28447 พรนภัส ปัดชา-ม.4/5No.18 ห้องโสตทัศนศึกษา อ.ทิว พจนา ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย
1459 26272 พิจิตรา วงษ์ประเทศ-ม.4/5No.19 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1460 26194 ภัทควดี โมดศิริ-ม.4/5No.20 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
1461 26274 รัชนีกร มาทัศน์-ม.4/5No.21 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
1462 27925 วรรณิภา สีดาแก้ว-ม.4/5No.22 ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ดูหนังฟังเพลง
1463 26541 รรินทิพย์ พวงเพชร-ม.4/5No.23 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1464 26351 สรารัตน์ วิสุทธิ์-ม.4/5No.24 ห้องโสตทัศนศึกษา อ.ทิว พจนา ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย
1465 26428 สุรางคนา สุวรรณโชติ-ม.4/5No.25 ห้องโสตทัศนศึกษา อ.ทิว พจนา ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย
1466 28449 อรอุมา รุ้งนิยม-ม.4/5No.26 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1468 26178 วีระพล ล้อมแก้ว-ม.4/6No.1 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1467 26512 ชัชพงษ์ แก้วรักษา-ม.4/6No.1 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1469 26210 ธนพร กะตะศิลา-ม.4/6No.2 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1470 26411 จุฬาลักษณ์ บุญจันทร์-ม.4/6No.2 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1471 26436 นภัส ประสังติโย-ม.4/6No.3 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1472 26495 ธัญญาพร ดวงจันทร์-ม.4/6No.3 ห้องสมุด อ.วิชา กิ่งทอง ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
1473 28450 พงษ์พิศุทธ์ พุดชู-ม.4/6No.4 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1474 26465 ศรัญญา สระทอง-ม.4/6No.4 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1475 27916 พชร ม่วงละออ-ม.4/6No.5 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1476 26776 ศศิพิมพ์ คมกฤษ-ม.4/6No.5 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1477 26439 พัชรพล พึ่งภพ-ม.4/6No.6 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1478 28454 ศิริรัตน์ บริสุทธิ์-ม.4/6No.6 ห้อง 325 อ.นุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล รักษ์กับต้นไม้
1479 26252 พันธกร ผสมวงศ์-ม.4/6No.7 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1480 26328 รัฐพล บุญบรรจง-ม.4/6No.8 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1481 27326 วิสุทธิ จำลองพันธ์-ม.4/6No.9 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1482 26522 ศักดา สืบวงค์-ม.4/6No.10 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1483 26258 อดิศักดิ์ สุวรรณ์-ม.4/6No.11 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1484 28451 จริยาภรณ์ พละศักดิ์-ม.4/6No.12 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1485 26409 จารุวรรณ ใจกว้าง-ม.4/6No.13 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1486 26453 ชรินดา ทองลือ-ม.4/6No.14 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1487 26533 ณัฐญาภรณ์ ธรรมวิเศษ-ม.4/6No.15 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1488 26456 ณิชกานต์ นวลศิริ-ม.4/6No.16 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1489 26266 ทัดดาว สุวรรณ-ม.4/6No.17 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1490 26416 ทิพยรัตน์ โสลุน-ม.4/6No.18 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1491 26270 นริศรา เที่ยงแน่-ม.4/6No.19 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1492 26271 นิภาภรณ์ เจริญ-ม.4/6No.20 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1493 26500 บัณฑิตา จันเทวา-ม.4/6No.21 ห้องสมุด อ.วิชา กิ่งทอง ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
1494 26193 พัชรินทร์ ห่อคำ-ม.4/6No.22 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1495 26421 พิมลรัตน์ ทองเหลา-ม.4/6No.23 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1496 26195 ภิราวรรณ สีหาบุตร-ม.4/6No.24 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1497 28452 ยศวดี แพงพรม-ม.4/6No.25 สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1498 28453 วิลาวรรณ สิมณี-ม.4/6No.26 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1499 26543 ศิรประภา บุญล้อม-ม.4/6No.27 ห้องสมุด อ.วิชา กิ่งทอง ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
1500 28455 สุดารัตน์ กาศเกษม-ม.4/6No.28 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1501 28456 อมรรัตน์ นัยเนตร-ม.4/6No.29 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1502 26471 เกริกเกียรติ บุญเชิญ-ม.4/7No.1 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1503 28458 ฉัตรมงคล เกิดสุขผล-ม.4/7No.1 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1504 26560 เกวลิน พวงจำปา-ม.4/7No.2 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1505 26513 ณัฐพงศ์ พันธ์ขาว-ม.4/7No.2 สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล
1507 26217 สงกรานต์ ประทาน-ม.4/7No.3 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1506 28457 จารุวัฒน์ แสวงผล-ม.4/7No.3 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1508 28459 ณัฐวุฒิ สุดใจ-ม.4/7No.4 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1509 26450 คณิกุล ศรีลัย-ม.4/7No.4 ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1510 26358 พงศกร แก้วก่า-ม.4/7No.5 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1511 26496 ธัญญาลักษณ์ สว่างพัฒนกุล-ม.4/7No.5 ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง ท่องโลกทันเหตุการณ์
1512 26554 ยุทธิวงศ์ เลื่อนฤทธิ์-ม.4/7No.6 ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
1513 28463 พลอยไพลิน ดวงแก้ว-ม.4/7No.6 ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
1514 26291 วชิระ วงศ์ประเทศ-ม.4/7No.7 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1515 26383 เพ็ญนภา สังข์ชม-ม.4/7No.7 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1516 26219 สุกฤต เหมือนมาตย์-ม.4/7No.8 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1517 26542 วชิรภรณ์ สายที-ม.4/7No.8 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1518 26259 อานนท์ โขสูงเนิน-ม.4/7No.9 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1519 26371 กนกภรณ์ วรรณรัตน์-ม.4/7No.10 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1520 28460 กฤติกา เสามั่ง-ม.4/7No.11 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1521 27839 ขนิษฐา วงษ์ใหญ่-ม.4/7No.12 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1522 26490 เขมิกา สักกุณี-ม.4/7No.13 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1523 26528 จิราภา บัวหอม-ม.4/7No.14 ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง ท่องโลกทันเหตุการณ์
1524 26413 ชลิตา สุรวิทย์-ม.4/7No.15 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1525 28461 ณัฐนันท์ กันภัย-ม.4/7No.16 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1526 26492 ณัฐพร แก้วแดง-ม.4/7No.17 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1527 28462 บัณฑิตา พลเสนา-ม.4/7No.18 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1528 28464 ภัทราวรรณ ผ่านพรม-ม.4/7No.19 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร รักษ์ดนตรีไทย
1529 26385 มลฤดี พิลาทอง-ม.4/7No.20 ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1530 26273 มัลลิกา บ่อคำเกิด-ม.4/7No.21 ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง ท่องโลกทันเหตุการณ์
1531 26466 ศศิกานต์ อินศวร-ม.4/7No.22 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1532 26349 ศิริรัตน์ บัวศรี-ม.4/7No.23 ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1533 26198 สิริประภา พิมพันธ์-ม.4/7No.24 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1534 26239 สุกัญญา สนคุ้ม-ม.4/7No.25 ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1535 28465 สุกัลยา จอมคำ-ม.4/7No.26 ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง ท่องโลกทันเหตุการณ์
1536 26459 อภิรมณ์ฤดี ผ่านพรม-ม.4/7No.27 สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1537 26354 กฤษณุพงษ์ พงษ์มณี-ม.4/8No.1 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์ พลังภาษา 2
1538 26430 เกียรติ์กวี ทองเบ้า-ม.4/8No.1 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1539 26431 จีรวัฒน์ สีหาบุตร-ม.4/8No.2 ห้อง 235 อ.อำภา จันทร์ผาย สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
1540 28466 จิรวัฒน์ จันทร์ละออ-ม.4/8No.2 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.นฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
1541 26167 ณัฐกิตติ์ พลเสนา-ม.4/8No.3 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1542 26395 ณัฐนันท์ สุฉายา-ม.4/8No.3 สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล นักศึกษาว