งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์

สรุปข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2561

รหัสชุมนุม
ชื่อชุมนุม (เรียง ก-ฮ)
สถานที่ดำเนินกิจกรรม
ที่ปรึกษาชุมนุม
ลงทะเบียนแล้ว (คน)
1 A-MATH/SUDOKU เฉพาะ ม.ปลาย ห้อง 117 อ.ก่อโชค ต่อนคำสนธ์
45
2 cover dance ห้อง 524 อ.ศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
52
3 Crossword ห้อง 514 อ.สุกัญญา แก้วเกาะ
18
4 Drama ห้อง EP 1 อ.สมหมาย พูนทา
32
5 GT#3 (รับเฉพาะ Gifted ม.6) ห้อง 422 อ.นิออนด์ รอบคอบ
21
6 guidance education รับ 30 คน ห้องแนะแนว อ.รัตนดิลก คำเพราะ
30
7 Spelling Bee ห้อง 511 อ.เรณู คำวงศ์
1
8 SUDOKU ห้อง 114 อ.ศิวัชญา มั่นธรรม
26
9 Wanna Be Star รับเฉพาะ ม.ปลาย 20 คน ห้อง 318 อ.ฐิติมาตย์ พรหมทา
12
10 YC : Youth Counselor ห้องปกครอง อ.สุพัตรา ดาวหน
43
11 ฉันมาจากดิน ห้อง 238 อ.ณภัค สิมณี
11
12 กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ ห้อง 316 อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ
21
13 กรีฑา ห้องฟิตเนสโรงเรียน อ.ชยพล สุริยะโชติ
34
14 กีฬาทางน้ำ สระว่ายน้ำ อ.วาสนา บวกไธสง
50
15 เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ห้อง 315 อ.กนกวรรณ ก้อนคำ
39
16 แกะสลักผักผลไม้ ห้องปฎิบัติอาหาร อ.สมใจ คำศรี
29
17 คณะกรรมการนักเรียน ห้อง 233 อ.วิโรจน์ มั่นธรรม
51
18 คณิตพิชิตโอเน็ต ห้อง 221 อ.ปรียานุช สงสาร
12
19 คณิตศิลป์สร้างสรรค์ ห้อง 226 อ.จารุพร แก้วลา
2
20 คอมพิวเตอร์ ห้อง 314 อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
30
21 งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ อุตสาหกรรม2 อ.พัฒนา พานจำนงค์
20
22 จรวดขวดน้ำ หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.นฤมล สินธุรัตน์
7
23 จิตอาสา ห้อง 232 อ.สวลี บุญมูล
27
24 ดนตรีพื้นเมือง ห้องดนตรีพื้นเมือง อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์
43
25 ดนตรีสากล ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อ.กงจักร บัวลา
60
26 ดาราศาสตร์ หัอง 324 อ.บังออน จุลพล
14
27 ดูหนังฟังเพลง ห้อง 123 อ.กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ
56
28 ตัดผมชาย ห้องตัดผมชาย อ.นุชิต ศุภพินิจ
25
29 ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย ห้องโสตทัศนศึกษา อ.ทิว พจนา
15
30 เถ้าแก่น้อย ใต้หอประชุม อ.พรทิพย์ นาเรือง
30
31 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เฉพาะ 5/9 ห้อง 217 อ.วิไล อุกาพรหม
25
32 ท่องเที่ยวทั่วไทย ห้อง 231 อ.ญาณา วาจนสุนทร
9
33 ท่องโลกทันเหตุการณ์ ห้อง 234 อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
15
34 ทูบีนัมเบอร์วัน ห้องทูบีนัมเบอร์วัน อ.จันทร์ทิวา อบทอง
10
35 ธนาคารโรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน อ.รัตตินันท์ ศรีทอง
20
36 นักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ห้อง 312 อ.ศิริวรรณ สาธุพันธ์
10
37 นักบินน้อย ก.ร. ศาลาข้างสนามบาสทิศตะวันออก อ.วิรยา แก่นคำ
13
38 นักประดิษฐ์ ห้อง 111 อ.ลิขิต ศิริบูรณ์
7
39 นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์ ห้อง 112 อ.สุภาวดี สมบูรณ์
29
40 นักศึกษาวิชาทหาร สนามบาสเกตบอล อ.ณฤภง ศรีละพล
133
41 นาฏศิลป์ ห้อง 216 อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม
19
42 นาฏศิลป์ไทย ห้องศิลปะ อ.ธัญญาลักณ์ วิทา
24
43 นิทานคุณธรรม ห้อง 236 อ.รัชชาภรณ์ คำเนตร
14
44 ประชาสัมพันธ์ ห้องประชาสัมพันธ์ อ.พิศมัย พันดา
8
45 ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.สำราญ เจริญชัย
33
46 พลังภาษา 1 ห้อง 128 อ.จรูญศรี ศรีสุธรรม
29
47 พลังภาษา 2 ห้อง 532 อ.กฤษฎา พิมพันธ์
29
48 พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต ห้อง 125 อ.อุทัย สิงหาภู
11
49 พืชสมุนไพร ห้องเกษตรกรรม อ.อรพิน วงศ์ปัดสา
99
50 เพื่อนช่วยเพื่อน ห้อง 412 อ.ศักดนัย สืบเสน
19
51 ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ ห้อง 513 อ.อุดมพร ศรีสำอางค์
13
52 ฟุตบอล สนามฟุตบอล อ.อุดมศักดิ์ สีแสด
100
53 ภาพยนตร์สั้น ห้อง 237 อ.ทศพล ศรีนวล
13
54 ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ห้อง 525 อ.ชัชชญา เวียงคำ
29
55 ภาษาพาสนุก ห้อง 126 อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
6
56 ภาษาลาว ห้อง บุคคล 2 ฝั่งตะวันออก อ.ภรภัทร เจริญธง
12
57 ภูมิปัญญาไทย ห้อง 227 อ.ขวัญจิต ตรงเที่ยง
22
58 มวยไทย ใต้อาคาร 5 อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน
10
59 ยุวกวี ห้อง 122 อ.จันทร์ทิวา อบทอง
8
60 ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น ห้องสมุด อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี
8
61 ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย ห้องสมุด อ.วิชา กิ่งทอง
27
62 ประดิษฐ์สู่อาชีพ ใต้ถุนอาคาร3 อ.ปรีดา จริยานพิวาทย์
0
63 รักวิทย์ ห้อง 426 อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท
9
64 รักษ์กับต้นไม้ ห้อง 325 อ.นุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล
8
65 รักษ์ดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร
27
66 รักษ์โลก ห้อง 411 อ.ชิดชนก สายบุปผา
49
67 รักห้องเรียน 6/1 ห้อง 218 อ.จรรยา เลิศล้ำ
23
68 รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน ม.2/3 ห้องการเงิน อ.ไอยเรศ โดดชัย
35
69 เรารักสนุนไพรไทย ห้อง 413 อ.สมรักษ์ เพชรผา
10
70 วอลเล่ย์บอล สนามวอลเลย์บอล อ.กงจักร บัวลา
90
71 วัฒนธรรมภาษาสเปนและเขมร ห้อง 537 อ.เกวลี  ป่าสนธ์
0
72 ศิลปะ รับ 20 คน เฉพาะคนที่วาดภาพเป็น ห้องศิลปะ อ.แสงทอง บริสาร
18
73 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้อง 415 อ.จตุพร พรเกียรติคุณ
39
74 สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ห้อง 235 อ.อำภา จันทร์ผาย
29
75 สหกรณ์ ห้องสหกรณ์ อ.พนิตนันท์ กุลบุตร
24
76 เสริมสวยสตรี ใต้ถุนอาคาร3 อ.ดารุณี อัมภรัตน์
98
77 เสื้อแส่วกันทรารมณ์(งานปักด้วยมือ) ห้อง 216 อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม
2
78 หมากรุกไทย หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์
13
79 หุ่นยนต์ ห้อง 424 อ.เฉลิม บัวสิงห์
21
80 อนุรักษ์สมุนไพรไทย ห้อง 113 อ.สมพงษ์ ละชั่ว
23
81 อาชีพสู่อาเซียน ห้องปฏิบัติการอาหารอบ อ.สุดใจ วงศ์คูณ
0
82 GT#1 (รับเฉพาะ Gifted ม.4) ห้อง 421 อ.ธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์
26

กลับหน้าหลัก

เลขที่ 1 หมู่ 12 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  33130
โทรศัพท์ 0-4565-1143 (ต่อ 116 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เว็บไซต์ http://www.kr.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ