งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์


รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2561

เรียงลำดับตามชั้น ห้อง เลขที่

ที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว นามสกุล เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
1 เด็กชาย ทรงพล เมืองพวน 27972 1 1 4
2 เด็กชาย ธวัช โพธิ์ศรี 27974 1 1 6
3 เด็กชาย วีรภัทร คำศรี 27979 1 1 11
4 เด็กหญิง ลลิตา อุปเทห์ 27999 1 1 31
5 เด็กชาย ศุภารมณ์ บุญเฟื่อง 28059 1 3 16
6 เด็กชาย สิรวิชญ์ ผลเกิด 28060 1 3 17
7 เด็กหญิง เนตรนารี นันทะบุตร 28067 1 3 24
8 เด็กหญิง บัณฑิตา อุดทุม 28068 1 3 25
9 เด็กหญิง อารียา จำปาเรือง 28081 1 3 38
10 เด็กชาย กฤาฎากรณ์ ทองรินทร์ 28082 1 4 1
11 เด็กชาย คณากร พละศักดิ์ 28083 1 4 2
12 เด็กชาย จักรพรรดิ เทพอาษา 28084 1 4 3
13 เด็กชาย ชนม์ชนก ทองสุ 28085 1 4 4
14 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ พนม 28087 1 4 6
15 เด็กชาย ธีรดนย์ ไม้ดัด 28089 1 4 8
16 เด็กชาย ธีรัญจกรณ์ ศรีเสริม 28090 1 4 9
17 เด็กชาย นิรวิทธ์ พันธ์ขาว 28091 1 4 10
18 เด็กชาย ปวริศว์ พิมพ์พันธ์ 28092 1 4 11
19 เด็กชาย วัฏชรกรณ์ แสวงพันธ์ 28094 1 4 13
20 เด็กชาย วุฒิพงษ์ วงศ์เสน่ห์ 28095 1 4 14
21 เด็กชาย อภิรัชย์ ไกรษี 28096 1 4 15
22 เด็กชาย อภิวิชญ์ สีหาบุตร 28097 1 4 16
23 เด็กชาย อัครพงษ์ สายลาด 28098 1 4 17
24 เด็กหญิง ชวกร ชิณวงษ์ 28101 1 4 20
25 เด็กชาย ณรงค์เดช ชาวบ้านเกาะ 28241 1 8 5
26 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สืบสะอาด 28242 1 8 6
27 เด็กชาย นภัสรพี สุวรรณพรรณ 28244 1 8 8
28 เด็กชาย ภานุพงษ์ คันทะจันทร์ 28247 1 8 11
29 เด็กชาย สิรภัทร ชนะกุล 28250 1 8 14
30 เด็กชาย อมรเทพ จันทร์เพ็ง 28253 1 8 17
31 เด็กชาย ธนาเทพ กาหลง 28279 1 9 6
32 เด็กชาย ปกรณ์ แก้วพวง 28283 1 9 10
33 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ผูกมั่น 28285 1 9 12
34 เด็กชาย วุฒิพร ประชาสุ 28287 1 9 15
35 เด็กชาย อานนท์ เขียนเขว้า 28291 1 9 19
36 เด็กชาย พันธ์ศักดิ์ เชื้ออุ่น 28323 1 10 11
37 เด็กชาย อนุวัฒน์ เอมโฮษฐ์ 28325 1 10 13
38 เด็กหญิง ทานตะวัน โสดา 28337 1 10 25
39 เด็กหญิง พีรภรณ์ ธานี 28377 1 11 28
40 เด็กหญิง กนกนาค ศิริญาณ 27951 1 12 12
41 เด็กหญิง ขวัญหทัย พิลาทอง 27961 1 12 13
42 เด็กหญิง สุพิชชา วงศ์ใหญ่ 27399 2 1 8
43 เด็กชาย ภูวฤทธิ์ สิมณี 27376 2 1 9
44 เด็กชาย คุณากร พรมโสภา 27405 2 2 5
45 เด็กชาย จักรพรรดิ คำชาลี 27406 2 2 6
46 เด็กชาย คณิศร พุฒพวง 27404 2 2 7
47 เด็กชาย บวรวิชญ์ มาพงษ์ 27413 2 2 8
48 เด็กหญิง ปรีชญา ลินลาด 27427 2 2 17
49 เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทาตะบุตร 27454 2 3 8
50 เด็กชาย ธรณ์ธันย์ ขันติโก 27449 2 3 15
51 เด็กหญิง สุนัฐดา พวงจำปา 27512 2 4 2
52 เด็กหญิง บัณฑิตา หวังจันทร์ 27504 2 4 22
53 เด็กชาย ธีระพล วงษ์แหล้ 27530 2 5 8
54 เด็กชาย ธิติสรรค์ คำแก่น 27529 2 5 13
55 เด็กหญิง พรสุดา พอใจ 27551 2 5 16
56 เด็กชาย ปิยณัฐ ธนะศรี 27532 2 5 17
57 เด็กชาย สุธินันท์ สีหุตร 27937 2 5 20
58 เด็กชาย ธนาวัฒิ กตัญญู 27565 2 6 1
59 เด็กชาย ธนาวุฒิ บุญเริ่ม 27566 2 6 2
60 เด็กชาย อนุวัฒน์ ภาพงค์ 27573 2 6 5
61 เด็กหญิง ปัทมวรรณ สินโพธิ์ 27584 2 6 5
62 เด็กชาย ณัฐดนัย จันทร์ถา 27563 2 6 7
63 เด็กชาย ศุภกร ทิพย์จันทร์ 27571 2 6 8
64 เด็กชาย อนุชา วรรณรัตน์ 27572 2 6 9
65 เด็กชาย ณาญพัฒน์ เกษศรี 27564 2 6 13
66 เด็กหญิง พรสรวง บุญรัตน์ 27586 2 6 14
67 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ กตัญญู 27567 2 6 14
68 เด็กชาย รณชัย แพงคำ 27569 2 6 15
69 เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ วงค์บุตตะ 27574 2 6 16
70 เด็กชาย ฐัตพงศ์ ดาดวง 27562 2 6 17

 First / Previous / Next / Last

กลับหน้าหลัก

 

เลขที่ 1 หมู่ 12 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  33130
โทรศัพท์ 0-4565-1143 (ต่อ 116 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เว็บไซต์ http://www.kr.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ